Všeobecné podmínky pro používání platformy caravanmarkt24.de

I. Oblast působnosti

 1. Všeobecné obchodní podmínky ("VOP") upravují používání webových stránek www.caravanmarkt24.de.  
 2. Tyto VOP vstupují v platnost pro všechny uživatele po jejich registraci.
 3. Pokud dojde ke změnám těchto VOP, budou stávající uživatelé informováni o nových VOP prostřednictvím e-mailu uloženého při registraci nebo při své další návštěvě webových stránek caravanmarkt24.de. Pokud s novými VOP nebudou souhlasit, může být jejich přístup na webové stránky zcela nebo částečně omezen.

 

II. Používání platformy

 1. P&O Autoauktionen GmbH se sídlem Zossener Str. 8 v 10961 Berlíně, HRB 227292 B Amtsgericht Berlin ("Provozovatel") poskytuje zprostředkovatelskou platformu pod internetovou adresou www.caravanmarkt24.de (dále jen "Platforma") pro prodej ojetých a nových vozidel, zejména obytných vozů, karavanů a podobných vozidel. 
 2. Provozovatel zpřístupněním Platformy vystupuje pouze jako zprostředkovatel. Provozovatel sám nenabízí žádná vozidla k prodeji a zejména se nestává smluvním partnerem kupních smluv uzavíraných výhradně mezi uživateli této platformy.
 3. Provozovatel ručí za provozní připravenost platformy v souladu s ustanoveními těchto VOP. Pokud nepředvídaná porucha systému (kterou se rozumí porucha platformy, která znemožňuje podávání nabídek) brání používání platformy, budou o tom uživatelé co nejdříve informováni. Pokud dražby skončí během poruchy systému, budou všechny dražby, které skončí během poruchy systému nebo v hodině následující po jejím ukončení, prodlouženy o 24 hodin.
 4. Přizpůsobení, změny a doplnění smluvní platformy, jakož i opatření sloužící ke zjištění a odstranění poruch povedou k dočasnému přerušení nebo zhoršení dostupnosti pouze tehdy, pokud to bude z technických důvodů nezbytně nutné.
 5. Monitorování základních funkcí platformy bude probíhat denně. Monitorování funkčnosti platformy je v zásadě zajištěno od pondělí do pátku od 09:00 do 17:00. V případě závažných chyb - používání platformy již není možné nebo je vážně omezeno - bude provedena údržba do 48 hodin od okamžiku, kdy se o tom provozovatel dozví nebo informuje.
 6. Provozovatel je oprávněn dočasně omezit své služby, pokud je to nezbytné pro (zlepšení) funkčnosti, bezpečnosti a/nebo přizpůsobení platformy ("údržbové práce"). Údržbové práce a jejich předpokládaná doba trvání budou pokud možno oznámeny alespoň 3 dny před jejich provedením.
 7. Jako kupující jsou oprávněni se registrovat pouze komerční prodejci ojetých a nových vozidel, zejména ti, kteří se specializují na trh s obytnými automobily a karavany. Status prodejce vozidel musí být prokázán příslušnými doklady (např. živnostenským listem). Provozovatel na základě předložených dokladů a údajů ověří přípustnost registrace a v případě kladného výsledku registraci aktivuje. Na aktivaci však není nárok.
 8. Všichni, kdo chtějí na platformě umístit k prodeji ojeté nebo nové obytné vozy nebo karavany či podobná vozidla, jsou oprávněni se zaregistrovat jako prodejci.
 9. Údaje požadované při registraci musí být uvedeny úplně a správně. Pokud se tyto údaje v průběhu času změní, je uživatel povinen je neprodleně aktualizovat.
 10. S registrací a aktivací uživatelského účtu je mezi provozovatelem a uživatelem uzavřena smlouva o využívání nabídky. Provozovatel i uživatelé mohou tuto smlouvu o užívání kdykoli vypovědět s výpovědní lhůtou 14 dní.

 

III. Registrace, blokace a ukončení uživatelského účtu

 1. Užívání platformy vyžaduje registraci a přihlášení jako uživatel.
 2. Jako kupující se mohou registrovat pouze komerční prodejci ojetých a nových vozidel, zejména ti, kteří se specializují na trh s obytnými automobily a karavany, dále jen "kupující", "nabízející" nebo "nejvyšší nabídka". Status prodejce vozidel musí být prokázán příslušnými doklady (např. živnostenským listem). Provozovatel na základě předložených dokladů a údajů ověří přípustnost registrace a v případě kladného výsledku registraci aktivuje. Na aktivaci není žádný nárok. Provozovatel neumožní spotřebitelům ani jiným obchodníkům, kteří nemají žádný vztah k obchodování s vozidly, přístup k nabídkám.
 3. Všichni, kdo chtějí na platformě umístit k prodeji ojeté nebo nové obytné automobily nebo karavany či podobná vozidla, dále jen "prodejci", se mohou registrovat jako prodejci.
 4. Údaje požadované při registraci musí být uvedeny úplně a správně. Pokud se tyto údaje v průběhu času změní, je uživatel povinen je před účastí v aukci aktualizovat.
 5. S registrací a aktivací uživatelského účtu je mezi provozovatelem a uživatelem uzavřena smlouva o používání platformy.
 6. Provozovatel může přijmout opatření, jako je zablokování uživatele, pokud existují náznaky, že uživatel porušuje právní předpisy, práva třetích stran nebo tyto VOP. Provozovatel může zejména přijmout opatření, pokud existují náznaky, že se uživatel pokouší obejít aukci, např. tím, že se pokouší získat kontaktní údaje kupujícího nebo prodávajícího za účelem provedení transakce mimo platformu. Pokud kupující opakovaně neplatí provozovateli faktury za provize, vyhrazuje si provozovatel právo dočasně nebo trvale zablokovat uživatelský účet.
 7. Provozovatel i uživatelé mohou tuto uživatelskou smlouvu kdykoli vypovědět se 7denní výpovědní lhůtou. Po deklarované výpovědi zaniká možnost zadávat nové prodejní inzeráty nebo podávat nabídky na tyto inzeráty.

 

IV. Online nabídka 

 1. Prodejci jsou oprávněni zveřejňovat na Platformě ojeté nebo nové obytné automobily nebo karavany či podobná vozidla určená k prodeji ("Nabídka prodeje"). Prodávající má možnost nabídnout své vozidlo k prodeji široké skupině kupujících z řad profesionálních prodejců v rámci online aukce. Prodejní inzerát vytváří sám prodávající a musí být koncipován podle závazných specifikací na platformě.
 2. Prodávající může zveřejnit libovolný počet vozidel. Každé vozidlo odpovídá aukci nebo prodejnímu inzerátu.
 3. Prodávající je výhradně odpovědný za obsah prodejního inzerátu. Prodávající je povinen zpracovat svůj prodejní inzerát pravdivě a úplně. Zejména musí být uvedeny informace, které mohou být důležité pro rozhodování potenciálních kupujících o koupi (např. vady, chybějící doklady apod.). Pokud je prodávajícímu již v době přípravy inzerátu známo, že předání vozidla není možné do 10 dnů od zadání nabídky, musí odchylně od § VII odst. 1 při přípravě inzerátu na prodej uvést nejbližší možné předání.
 4. Změny po zveřejnění inzerátu na prodej již zpravidla nejsou možné. Pokud jsou změny nutné z důvodu nesprávných informací, musí prodávající neprodleně kontaktovat provozovatele. Provozovatel tyto změny zkontroluje a následně je v případě potřeby upraví v prodejním inzerátu, pokud se jeví jako relevantní a legitimní pro případné rozhodnutí o koupi. Provozovatel o tom bude skupinu zájemců informovat co nejdříve s ohledem na obvyklou pracovní dobu (pondělí až pátek od 9 do 18 hodin). Účastník s nejvyšší nabídkou (kupující) je oprávněn svou nabídku v důsledku této změny odvolat nebo potvrdit. Pokud kupující s nejvyšší nabídkou svou nabídku odvolá nebo nepotvrdí do 24 hodin od oznámení, bude aukce znovu zahájena a všechny dříve podané nabídky budou vymazány, aby byly chráněny oprávněné zájmy všech uživatelů a zachována spravedlivá soutěž.
 5. Provozovatel je oprávněn technicky upravovat prodejní inzeráty a další obsah uživatelů tak, aby mohly být zobrazovány i na mobilních zařízeních.
 6. Provozovatel je oprávněn za účelem podpory prodeje umístit inzerát prodávajícího i na další prodejní portály a sociální sítě typu LinkedIn apod. Veškeré náklady s tím spojené nese provozovatel.
 7. Prodejní inzeráty zveřejněné na platformě a další obsah uživatelů nevyjadřují názor provozovatele. Prodejní inzeráty jsou před zveřejněním zběžně kontrolovány provozovatelem z hlediska úplnosti a zjevných nesprávností. Děje se tak především na základě registračního certifikátu část 1, který má být nahrán, a v případě potřeby získáním zásadních informací písemně (e-mailem) od prodávajícího. Pokud osvědčení o registraci část 1 chybí, inzerát o prodeji nebude aktivován. Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodů odmítnout zveřejnění inzerátu k prodeji nebo jej podmínit tím, že jej prodávající nejprve upraví podle specifikací provozovatele. Zkoumání prodejního inzerátu provozovatelem nevede k odpovědnosti provozovatele za jeho obsah.
 8. Prodejní inzerát si vytváří prodávající sám a má být koncipován podle závazných specifikací na platformě.
 9. Prodávající může zveřejnit libovolný počet vozidel. Každé vozidlo odpovídá aukci nebo prodejnímu inzerátu.
 10. Prodávající je výhradně odpovědný za obsah inzerátu. Prodávající ručí za správnost a úplnost informací. Prodávající je povinen zpracovat svůj inzerát pravdivě. Změny po zveřejnění inzerátu již nejsou možné. Pokud jsou však změny nutné z důvodu nesprávných údajů, je prodávající povinen neprodleně kontaktovat provozovatele. Provozovatel tyto změny zkontroluje a následně je v inzerátu případně upraví, pokud se budou jevit jako důležité a oprávněné. Provozovatel o tom včas informuje skupinu uchazečů. Pokud pozdní, následné změny vedou ke zvýhodnění nebo znevýhodnění nabízejících nebo prodávajících, musí provozovatel aukci znovu spustit a vymazat všechny dříve podané nabídky, aby ochránil oprávněné zájmy všech uživatelů a zachoval spravedlivou hospodářskou soutěž.
 11. Prodávající se zavazuje prodat své vozidlo za minimální prodejní cenu, kterou si sám určí, jakmile ji v aukci dosáhne nebo překročí alespoň nabídka některého z účastníků aukce.
 12. Prodávající se zavazuje zajistit pro kupujícího vlastnictví prodávaného vozidla nejpozději do 10 dnů od přijetí nabídky. Vlastnictví bude obstaráno předáním vozidla spolu se všemi souvisejícími doklady, zejména osvědčením o registraci vozidla část I a část II a všemi stávajícími klíči od vozidla. Strany se mohou dohodnout na jiné lhůtě.
 13. Pokud kupující nakonec nemůže vozidlo převzít, protože prodávající jej i přes úspěšnou nabídku prodal jinému subjektu a není tak již schopen nabýt vlastnictví, provozovatel za tento případ neodpovídá.

 

V. Průběh online aukce, závazná prohlášení a uzavření smlouvy

 1. Zadáním inzerátu o prodeji a po jeho zveřejnění (aktivaci) provozovatelem je zahájena online aukce (dále jen "aukce") podle tohoto oddílu.
 2. Aukce není dražbou ve smyslu § 156 občanského zákoníku. Z právního hlediska lze kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím uzavřít nabídkou a přijetím v souladu s §§ 145 a násl. BGB a v souladu s následujícími ustanoveními.
 3. Pokud prodávající podá inzerát na prodej, jedná se o závaznou nabídku. Nabídka je určena nejvyššímu zájemci, který v době trvání aukce nabídl alespoň stanovenou minimální prodejní cenu. Prodávající musí stanovit závaznou minimální prodejní cenu. Prodávající může také zvolit, zda lze inzerované vozidlo získat za jím stanovenou minimální prodejní cenu prostřednictvím nabídky "kup teď" (viz odst. 15 tohoto oddílu). Délku trvání aukce, jakož i aktivaci možnosti buy-it-now určuje provozovatel v souvislosti se zběžnou prohlídkou inzerátu.
 4. Po aktivaci prodejního inzerátu a zahájení aukce již v zásadě nejsou možné jeho změny. Kromě toho se na to vztahuje § IV odst. 4.
 5. Prodávající zásadně nemá nárok na předčasné ukončení již probíhající aukce ani na její zkrácení či prodloužení. V jednotlivých případech může provozovatel dražbu předčasně ukončit, pokud prodávající předloží zvláštní okolnosti, které předčasné ukončení dražby vyžadují. Pokud již byla v době zkoumání požadavku na zkrácení, prodloužení nebo ukončení aukce prodávajícím učiněna nabídka, je zkrácení, prodloužení nebo předčasné ukončení vyloučeno.
 6. Prodávající nesmí inzerované vozidlo prodat jinde nebo v mezidobí, dokud není prodáno. dokud se nachází v aukci nebo ve "fázi online opětovného projednání" (viz § VI). 
 7. Kupující může v aukci podávat nabídky na prodej inzerátů. Jedná se o závazné prohlášení o záměru, které je platné až do konce online aukce. Stávající nabídka pozbývá platnosti, pokud je do konce online aukce podána vyšší nabídka. Nejvyšší nabídka do uplynutí doby dražby je prohlášením o přijetí nabídky ve smyslu § 147 a násl.BGB, pokud bylo dosaženo alespoň minimální prodejní ceny. Pokud se jedná o nejvyšší nabídku a nebylo dosaženo minimální prodejní ceny, platí tato nabídka i nadále pro první fázi nebo první kolo online aukce (viz § VI).
 8. Kupující může v průběhu trvání online aukce na konkrétní vozidlo podat neomezený počet závazných nabídek (tzv. "přímé nabídky"). Pokud kupující podá více než jednu nabídku (přímou nabídku) na stejné vozidlo, bude zohledněna pouze nejvyšší nabídka (přímá nabídka).
 9. Kromě závazné nabídky (přímé nabídky) může kupující v průběhu aukce podat také maximální nabídku, která je realizována prostřednictvím naprogramovaného dražebního agenta. Na základě pevné nabídky (přímé nabídky) kupujícího bude dražební agent převyšovat nabídky ostatních kupujících na tomto prodejním inzerátu o 100,00 EUR za kus, dokud nebude dosaženo maximální nabídky zadané kupujícím. Pro upřesnění: Pokud kupující nabídne částku 20 000 EUR přímou nabídkou a maximální částku 25 000 EUR prostřednictvím nabízejícího agenta, nabízející agent během doby trvání inzerátu na prodej přebije všechny nabídky ostatních kupujících od 20 100 EUR do 24 900 EUR o 100 EUR za každou, maximálně však do výše 25 000 EUR. To platí obdobně v případě, že na stejný inzerát na prodej podalo maximální nabídky prostřednictvím nabízejících agentů více kupujících. Maximální nabídka zůstává ostatním uživatelům skryta.
 10. Přírůstky nabídek se provádějí po 100 €.
 11. Příhoz účastníka může provozovatel smazat pouze v případě, že byl podán zjevně nesprávně (např. příhoz byl omylem podán o jedno číslo vyšší, např. místo 50 000 € bylo podáno 500 000 €). Účastník aukce však nemá nárok na vymazání nesprávné nabídky provozovatelem.
 12. Posledních 30 sekund každé aukce se nazývá "fáze horkých nabídek". Během fáze "hot-bid" se při každém podání nové nabídky znovu spustí posledních 30 sekund, které pokračují, dokud není podána poslední nabídka. Pokud během fáze "hot-bid" není podána žádná nabídka, aukce končí uplynutím zadaného termínu a fáze nabízení je ukončena.
 13. Ukončením aukce (po uplynutí řádné lhůty pro podávání nabídek) dojde k uzavření závazné smlouvy o koupi nebo prodeji inzerovaného vozidla mezi prodávajícím a zájemcem s nejvyšší nabídkou, pokud tento podal nabídku ve výši minimální prodejní ceny nebo vyšší (dále jen "uzavření smlouvy"). Ve všech ostatních ohledech se smluvní strany zdrží samostatných prohlášení v tomto směru.
 14. Podle odst. 14 tohoto článku bude aukce předčasně ukončena tzv. koupí "buy-it-now" před koncem řádného období pro podávání nabídek, pokud zájemce koupí vozidlo v řádném období pro podávání nabídek prostřednictvím možnosti "buy-it-now" (příslušné tlačítko). Možnost "buy-it-now" pro účastníka aukce zaniká, jakmile byla v této aukci během řádného období pro podávání nabídek učiněna přímá nabídka nebo nabídka zprostředkovatele nabídky. Pokud dojde k okamžitému nákupu, je mezi prodávajícím a "okamžitým" kupujícím uzavřena závazná smlouva o koupi nebo prodeji inzerovaného vozidla. Ve všech ostatních ohledech se strany zdrží samostatných prohlášení v tomto ohledu. Pro koupi "ihned" platí obdobně ustanovení, která jsou vázána na zadání nabídky.
 15. Zadáním nabídky je prostřednictvím platformy automaticky vygenerována kupní smlouva, jejíž ustanovení platí autoritativně a závazně pro obě strany.
 16. Pokud je po skončení aukce nejvyšší nabídka nižší než prodávajícím požadovaná minimální prodejní cena, smlouva se zpočátku neuzavírá.

 

VI. Opětovné online vyjednávání / nová inzerce

 1. Pokud ve smyslu předchozího odstavce nebyla po skončení aukce uzavřena žádná smlouva, následuje "opětovné online vyjednávání". V rámci online opětovného vyjednávání mají prodávající a zájemce s nejvyšší nabídkou dobrovolnou možnost dosáhnout dohody o ceně. 
 2. Toto opětovné vyjednávání probíhá výhradně online prostřednictvím platformy.
 3. Pokud nebylo dosaženo minimální prodejní ceny aukce, bude poslední nejvyšší nabídka po skončení aukce elektronicky předána prodávajícímu prostřednictvím platformy a automaticky tak bude zahájeno online opětovné vyjednávání. 
 4. Prodávající může tuto nejvyšší nabídku přijmout nebo odmítnout, případně podat "protinávrh". Za tímto účelem mu platforma stanoví pevnou lhůtu, která vyprší ve 22:00 hodin dne, kdy aukce končí. Tuto lhůtu může provozovatel prodloužit nejpozději do 22:00 hodin následujícího dne (pouze v pracovní dny), pokud k tomu prodávající může doložit zvláštní okolnosti. Na prodloužení lhůty však není nárok. 
 5. Případná protinabídka prodávajícího nesmí být vyšší než jeho předem stanovená minimální prodejní cena.
 6. Uchazeč, který učinil nejvyšší nabídku, bude po skončení aukce platformou informován o tom, že učinil nejvyšší nabídku, že nebylo dosaženo minimální prodejní ceny stanovené prodávajícím a že bylo zahájeno online nové jednání s jeho poslední nejvyšší nabídkou. 
 7. Pokud poté prodávající zašle protinabídku v souladu s pododdílem 4 tohoto oddílu, může nejvyšší dražitel tuto novou protinabídku přijmout, odmítnout nebo obratem podat novou protinabídku. "Protinávrh" prodávajícího nebo účastníka s nejvyšší nabídkou je závazný a platný do 12.00 hodin následujícího pracovního dne. Tento odstavec se vztahuje na všechny protinabídky, které prodávající nebo účastníci nejvyšší nabídky předávají elektronicky prostřednictvím platformy. 
 8. Odeslanou protinabídku nelze odvolat a je závazná až do uplynutí příslušné lhůty.
 9. Při opětovném vyjednávání online mohou strany prostřednictvím portálu znovu vyjednávat, dokud není nalezena cena, za kterou obě strany s transakcí souhlasí, nebo dokud jedna ze stran neodmítne poslední předloženou protinabídku. Přijetím poslední protinabídky předložené v rámci opětovného vyjednávání je uzavřena závazná smlouva. Pokud však jedna ze stran odmítne stávající protinabídku nebo pokud uplyne určená lhůta bez reakce, online opětovné vyjednávání se nezdařilo a smlouva není uzavřena.
 10. Pokud se online opětovné vyjednávání nezdařilo nebo pokud aukce skončila, aniž by byly během řádného období pro podávání nabídek podány jakékoli nabídky, je prodávající oprávněn bezplatně znovu inzerovat své vozidlo na platformě až třikrát ("nová inzerce"). Pokud chce prodávající provést novou aukci, musí být minimální prodejní cena z předchozí aukce snížena alespoň o 5 %. Nárok na nová aukční kola neexistuje, aktivace probíhá podle rozhodnutí provozovatele.

 

VII. Předání vozidla, úhrada kupní ceny 

 1. Prodávající je povinen předat kupujícímu do vlastnictví prodávané vozidlo do 10 dnů od zadání nabídky. Kupující se zavazuje, že si zakoupené vozidlo od prodávajícího sám vyzvedne nebo zajistí jeho vyzvednutí do 10 dnů od udělení příklepu. Vlastnictví se nabývá předáním vozidla spolu se všemi souvisejícími doklady, zejména osvědčením o registraci vozidla část I a část II a všemi stávajícími klíči od vozidla. Pokud je prodávajícímu již předem známo, že předání vozidla odchylně od S.1. tohoto odstavce není možné dříve než 10 dnů po uzavření smlouvy, musí prodávající při přípravě inzerátu na prodej uvést nejbližší možné předání. 
 2. Smluvní strany mohou bez ohledu na ust. 1 tohoto odstavce mohou dohodnout jinou dobu nabytí vlastnického práva. 
 3. Pokud vozidlo nebo osvědčení o registraci část II, např. z důvodu stávajícího financování/leasingu, musí prodávající nejpozději při předání vozidla předložit písemný doklad od zajištěné strany, kde bude uvedeno, kde má být kupní cena uhrazena (v plné výši nebo částečně), aby zajištěná strana zaslala kupujícímu osvědčení o registraci část II. 
 4. Provozovatel doporučuje, aby si kupující vydražené vozidlo před zaplacením prohlédl (zásadně na místě v provozovně prodávajícího). 
 5. Kupující se zavazuje zaplatit za vozidlo v plné výši před převzetím nebo nejpozději při převzetí. Smluvní strany se dohodnou na způsobu úhrady (v hotovosti, bankovním převodem). Úhrada vozidla až po převzetí je vyloučena. 

 

VIII. Náklady pro kupujícího a prodávajícího, provize za zprostředkování, fakturace

 1. Používání platformy je pro kupujícího a prodávajícího v zásadě bezplatné.
 2. Prodávající neplatí žádné poplatky, provize ani jiné náklady, a to bez ohledu na to, zda je jeho vozidlo vydraženo či nikoliv. 
 3. Kupující po vítězné nabídce platí provozovateli provizi za zprostředkování vozidla. Provize činí 1,5 % netto plus aktuálně platná DPH z kladívkové ceny. Minimální provize činí 300 € netto, maximální provize činí 2 000 € netto.
 4. S úspěšným příklepem bude automaticky vygenerována elektronická faktura. Kupující bere na vědomí, že každá faktura bude poskytnuta pouze elektronicky, papírovou fakturu kupující neobdrží. Faktura je kdykoli přístupná online.
 5. Splatnost provize je do 3 dnů od předání vozidla. Prodávající i kupující se zavazují informovat provozovatele o předání vozidla.
 6. Nárok provozovatele na provizi zaniká účinným odstoupením od smlouvy jednou ze stran. Z toho je vyloučeno odstoupení prodávajícího od smlouvy z důvodu zaviněného porušení povinnosti kupujícím nebo odstoupení kupujícího z důvodu zaviněného porušení povinnosti kupujícím.

 

IX. Záruka a odpovědnost prodávajícího, práva na odstoupení od smlouvy

 1. Inzerované vozidlo je prodáváno s vyloučením odpovědnosti za vady jakosti a názvu, za vady digitálních produktů, jakož i zboží s digitálními prvky, pokud není v tomto bodě dohodnuto nebo zdůrazněno jinak.
 2. Výše uvedené vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na:
  1. výslovné písemné záruky prodávajícího,
  2. škody založené na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností prodávajícího nebo jeho zástupců,
  3. škody způsobené zaviněným porušením podstatných smluvních povinností (podstatnými smluvními povinnostmi se rozumí takové povinnosti, jejichž splnění vůbec umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se může smluvní partner pravidelně spoléhat), přičemž odpovědnost je v tomto případě omezena výší typicky předvídatelné škody a/nebo
  4. za škodu vzniklou v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví.
    
 3. Kupující a prodávající jsou oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud při prohlídce nebo kontrole na místě v provozovně prodávajícího, tj. při předání vozidla, vyjde najevo odchylka skutečného stavu (odpovídá závazným údajům prodávajícího z inzerátu o prodeji) od cílového stavu (odpovídá skutečnému stavu na místě po prohlídce kupujícím), za jejíž odstranění nebo zhotovení odpovídá kupující. nebo pro které by bylo nutné vynaložit úsilí ve výši alespoň 1 % z kupní ceny a pokud strany nenaleznou dohodu o upravené nebo nižší kupní ceně po vzájemné dohodě (při novém jednání "na místě").
 4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže prodávající nesplní svůj závazek obstarat koupi nemovitosti ani ve sjednané lhůtě, ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu určí kupující.
 5. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud kupující nesplní svůj závazek vozidlo vyzvednout a převzít a zaplatit kupní cenu buď ve sjednané lhůtě, nebo v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou stanoví prodávající.

 

X. Odpovědnost provozovatele

 1. Za obsah a zákonnost inzerátu odpovídá výhradně prodávající.
 2. Provozovatel neodpovídá za plnění vzájemných závazků z uzavřených kupních smluv.
 3. Provozovatel odpovídá smluvním stranám bez omezení v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, avšak za lehkou nedbalost pouze v případě porušení kardinálních povinností (tj. takových smluvních povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění příslušné smlouvy a na jejichž splnění prodávající nebo kupující nebo třetí osoba pravidelně spoléhá a může spoléhat). Odpovědnost v případě porušení takové kardinální povinnosti je omezena na škodu typickou pro danou smlouvu, jejíž vznik musel provozovatel v době uzavření smlouvy na základě tehdy známých okolností očekávat. V opačném případě je odpovědnost vyloučena.
 4. Výše uvedená omezení odpovědnosti platí i ve prospěch zástupců provozovatele.
 5. Výše uvedená omezení odpovědnosti v tomto oddíle se nevztahují na škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví, které jsou založeny na nedbalostním porušení povinností provozovatele nebo na úmyslném či nedbalostním porušení povinností zákonného zástupce nebo zprostředkovatele provozovatele. Omezení odpovědnosti se rovněž nepoužije, pokud provozovatel podvodně zatajil vadu nebo převzal záruku za stav vozidla a pro nároky provozovatele podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Jestliže některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane zcela nebo zčásti neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Totéž platí v případě, že se v těchto VOP objeví mezera. Místo neplatného ustanovení nebo za účelem vyplnění mezery se považuje za sjednané platné a vymahatelné ustanovení, které se z právního a ekonomického hlediska nejvíce blíží tomu, co smluvní strany zamýšlely nebo by zamýšlely podle smyslu a účelu těchto VOP, kdyby tento bod při uzavírání smlouvy zvážily. Pokud je neplatnost ustanovení založena na míře plnění v něm uvedené (např. čas, lhůta nebo datum), musí být ustanovení sladěno s právně přípustnou mírou, která se nejvíce blíží původní míře.
 2. Tyto VOP, smlouva o používání platformy, jakož i kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím platformy se řídí právem Spolkové republiky Německo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a pravidel mezinárodního práva soukromého.
 3. Pro spory mezi provozovatelem a uživateli je místně příslušný Berlín, pokud uživatel není spotřebitelem. Provozovatel je rovněž oprávněn žalovat kupujícího v místě jeho podnikání. 

 

Od 22. 8. 2017 je příslušný soud v Berlíně.2022

 

Kupní smlouva (vzor)

Interim

[Údaje / informace prodávajícího]

v následujícím "Prodejce"

a

[údaje / informace kupujícího]

dále jen "Kupující"

Prodávající a Kupující dále společně také jen "Strany"

[datum odklepnutí]
 

I kupní smlouvu

 1. Prodávající zveřejnil na platformě caravanmarkt24.de (dále jen "Provozovatel") své vozidlo se závaznými informacemi dle přílohy č. 1.
 2. Kupující nabyl vozidlo za kupní nebo kladívkovou cenu ve výši [kladívková cena] €.


II Dodání vozidla, zaplacení kupní ceny 

 1. Prodávající je povinen předat kupujícímu vlastnické právo k prodávanému vozidlu do 10 dnů od přiklepnutí. Kupující se zavazuje, že si zakoupené vozidlo od prodávajícího vyzvedne sám nebo si jej nechá vyzvednout do 10 dnů od udělení příklepu. Vlastnictví se nabývá předáním vozidla spolu se všemi souvisejícími doklady, zejména osvědčením o registraci vozidla část I a část II a všemi stávajícími klíči od vozidla. Pokud prodávající již v inzerátu o prodeji podle přílohy 1 uvedl odchylné předání (více než 10 dnů od data zadání nabídky), platí pro účely nabytí vlastnictví tato lhůta.
 2. Strany se mohou dohodnout na jiné lhůtě pro převod vlastnictví.  
 3. Pokud vozidlo nebo osvědčení o registraci část II není v držení prodávajícího, např. z důvodu probíhajícího financování/leasingu, je prodávající povinen nejpozději při předání vozidla předložit písemný doklad od zajištěné osoby, kde bude uvedeno, kde má být kupní cena uhrazena (v plné výši nebo částečně), aby zajištěná osoba zaslala kupujícímu osvědčení o registraci část II. 
 4. Provozovatel doporučuje, aby si kupující vydražené vozidlo před zaplacením prohlédl (zásadně na místě v provozovně prodávajícího). 
 5. Kupující se zavazuje zaplatit za vozidlo v plné výši před převzetím nebo nejpozději při převzetí. Smluvní strany se dohodnou na způsobu úhrady (v hotovosti, bankovním převodem). Úhrada vozidla až po převzetí je vyloučena. 
 6. Pokud tak již neučinil prodávající, je kupující povinen neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení osvědčení o registraci vozidla část I a II, vozidlo odhlásit z registru vozidel.


III Záruka a odpovědnost prodávajícího, práva na odstoupení od smlouvy

 1. Vozidlo se prodává s vyloučením odpovědnosti za věcné a právní vady, za vady digitálních produktů a zboží s digitálními prvky.
 2. Výše uvedené vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na:
  1. výslovné písemné záruky prodávajícího,
  2. škody založené na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností prodávajícího nebo jeho zástupců,
  3. škody způsobené zaviněným porušením podstatných smluvních povinností (podstatnými smluvními povinnostmi se rozumí takové povinnosti, jejichž splnění vůbec umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se smluvní partner může pravidelně spoléhat), přičemž odpovědnost je v tomto případě omezena výší typicky předvídatelné škody a/nebo
  4. za škodu vzniklou v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví.
 3. Kupující a prodávající jsou oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud se při kontrole nebo prohlídce na místě u prodávajícího, tj. v době dodání, zjistí, že zboží je vadné. Kupující a prodávající jsou oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud při prohlídce nebo kontrole na místě u prodávajícího, tj. při předání vozidla, vyjde najevo odchylka skutečného stavu (odpovídá závazným informacím prodávajícího z prodejní inzerce) od cílového stavu (odpovídá skutečnému stavu na místě po prohlídce kupujícím), k jejímuž odstranění nebo uvedení do řádného stavu by bylo nutné vynaložit náklady, které by činily alespoň 1 % z kupní ceny, a pokud se strany nedohodnou na upravené nebo nižší kupní ceně. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající nesplní svůj závazek obstarat nemovitost ani ve sjednané lhůtě, ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou stanoví kupující.
 4. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud kupující nesplní svůj závazek vyzvednout a převzít vozidlo a zaplatit kupní cenu buď v dohodnuté lhůtě, nebo v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou stanoví prodávající.

 

Potvrzení o převodu

 1. Prodávající potvrzuje, že obdržel celou kupní cenu v hotovosti/bezhotovostně sám nebo na jím určený účet třetí osoby.
 2. Kupující potvrzuje, že si vozidlo prohlédl a zjistil, že odpovídá smlouvě a ujednání.
 3. Kupující potvrzuje, že od prodávajícího obdržel veškeré související či dostupné doklady a klíče. dostupné doklady a klíče od prodávajícího.
 4. Kupující potvrzuje převzetí vozidla.

 

K 22.08.2022

.