Algemene voorwaarden voor het gebruik van het platform caravanmarkt24.de

I. Toepassingsgebied

 1. De algemene voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op het gebruik van de website www.caravanmarkt24.de.  
 2. Deze AV worden voor alle gebruikers van kracht zodra zij zich registreren.Als deze AV worden gewijzigd, worden bestaande gebruikers op de hoogte gesteld van de nieuwe AV via de e-mail die bij de registratie is opgegeven of bij hun volgende bezoek aan de website caravanmarkt24.de. Als zij niet akkoord gaan met de nieuwe AV, kan hun toegang tot de website geheel of gedeeltelijk worden beperkt.

 

II. Gebruik van het platform

 1. P&O Autoauktionen GmbH met zetel aan de Zossener Str. 8 in 10961 Berlijn, HRB 227292 B Amtsgericht Berlin ("exploitant") biedt een bemiddelingsplatform aan onder het internetadres www.caravanmarkt24.de (hierna te noemen het "Platform") voor de verkoop van gebruikte en nieuwe voertuigen, met name campers, caravans en soortgelijke voertuigen. 
 2. De exploitant treedt slechts op als tussenpersoon door het Platform beschikbaar te stellen. De exploitant biedt zelf geen voertuigen te koop aan en wordt met name geen contractuele partner van de koopcontracten die uitsluitend tussen de gebruikers van dit platform worden gesloten.
 3. De exploitant garandeert de operationele gereedheid van het platform in overeenstemming met de bepalingen van deze AV. Als een onvoorziene systeemstoring (onder een systeemstoring wordt verstaan een storing van het platform waardoor geen biedingen kunnen worden geplaatst) het gebruik van het platform belemmert, worden de gebruikers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Als veilingen aflopen tijdens een systeemstoring, worden alle veilingen die aflopen tijdens of in het uur volgend op de beëindiging van de systeemstoring met 24 uur verlengd.
 4. Aanpassingen, wijzigingen en toevoegingen aan het contractuele platform en maatregelen voor het vaststellen en verhelpen van storingen leiden alleen tot een tijdelijke onderbreking of beperking van de toegankelijkheid als dit om technische redenen absoluut noodzakelijk is.
 5. De controle van de basisfuncties van het platform vindt dagelijks plaats. De bewaking van de functionaliteit van het platform is in principe gegarandeerd van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. In geval van ernstige fouten - het gebruik van het platform is niet langer mogelijk of wordt ernstig beperkt - wordt binnen 48 uur na kennisname of informatie door de exploitant onderhoud uitgevoerd.
 6. De exploitant is gerechtigd zijn diensten tijdelijk te beperken indien dit noodzakelijk is voor de (verbeterde) functionaliteit, beveiliging en/of aanpassing van het platform ("onderhoudswerkzaamheden"). Onderhoudswerkzaamheden en de verwachte duur ervan worden voor zover mogelijk ten minste 3 dagen van tevoren aangekondigd.Alleen commerciële dealers van gebruikte en nieuwe voertuigen, met name die welke gespecialiseerd zijn in de camper- en caravanmarkt, mogen zich als koper registreren. De status als autodealer moet worden aangetoond met de juiste documentatie (bijv. bedrijfsregistratie). De operator controleert de toelaatbaarheid van een registratie op basis van de ingediende documenten en gegevens en activeert de registratie in geval van een positief resultaat. Er bestaat echter geen recht op activering.
 7. Alle personen die gebruikte of nieuwe campers of caravans of soortgelijke voertuigen op het platform te koop willen aanbieden, zijn gerechtigd zich als verkoper te registreren.
 8. De gegevens die tijdens de registratie worden gevraagd, moeten volledig en correct worden verstrekt. Als deze gegevens in de loop van de tijd veranderen, is de gebruiker verplicht de informatie onverwijld bij te werken.
 9. Met de registratie en de activering van de gebruikersaccount wordt een overeenkomst voor het gebruik van het aanbod gesloten tussen de exploitant en de gebruiker. Zowel de exploitant als de gebruikers kunnen deze gebruiksovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

 

III. Registratie, blokkering en beëindiging van de gebruikersaccount

 1. Voor het gebruik van het platform is registratie en aanmelding als gebruiker vereist.
 2. Alleen commerciële handelaren in gebruikte en nieuwe voertuigen, met name diegenen die gespecialiseerd zijn in de camper- en caravanmarkt, hierna "Kopers", "Bieders" of "Hoogste Bieders" genoemd, mogen zich als koper registreren. De status als voertuighandelaar moet worden aangetoond met de juiste documentatie (bijv. bedrijfsregistratie). De Operator controleert de toelaatbaarheid van een registratie op basis van de ingediende documenten en gegevens en zal, in geval van een positief resultaat, de registratie activeren. Er bestaat geen recht op activering. De exploitant verleent consumenten of andere handelaren die niets te maken hebben met de handel in voertuigen geen toegang tot biedingen.
 3. Alle personen die gebruikte of nieuwe campers of caravans of soortgelijke voertuigen te koop willen aanbieden op het platform, hierna te noemen "verkopers", komen in aanmerking om zich als verkoper te registreren.
 4. De gegevens die tijdens de registratie worden gevraagd, moeten volledig en correct worden verstrekt. Als deze gegevens in de loop van de tijd veranderen, is de gebruiker verplicht de informatie bij te werken voordat hij deelneemt aan een veiling.
 5. Met de registratie en activering van de gebruikersaccount wordt een overeenkomst voor het gebruik van het platform gesloten tussen de exploitant en de gebruiker.
 6. De exploitant kan maatregelen nemen, zoals het blokkeren van een gebruiker, als er aanwijzingen zijn dat een gebruiker wettelijke voorschriften, de rechten van derden of deze AVG schendt. In het bijzonder kan de exploitant maatregelen nemen als er aanwijzingen zijn dat een gebruiker probeert de veiling te omzeilen, bijvoorbeeld door te proberen de contactgegevens van een koper of verkoper te verkrijgen om een transactie buiten het platform om te doen. Als een koper herhaaldelijk in gebreke blijft bij de betaling van provisiefacturen aan de exploitant, behoudt de exploitant zich het recht voor om een gebruikersaccount tijdelijk of permanent te blokkeren.
 7. Zowel de exploitant als de gebruikers kunnen deze gebruikersovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen. Na de opzegging vervalt de mogelijkheid om nieuwe verkoopadvertenties te plaatsen of op dergelijke advertenties te bieden.

 

IV. Online Vermelding 

 1. Verkopers zijn gerechtigd om gebruikte of nieuwe campers of caravans of soortgelijke voertuigen te koop aan te bieden op het Platform ("Verkoopvermelding"). Een verkoper heeft de mogelijkheid om zijn voertuig te koop aan te bieden aan een brede groep kopers van professionele dealers in het kader van een online veiling. Een verkoopadvertentie wordt door de verkoper zelf gemaakt en moet worden vormgegeven volgens de bindende specificaties op het platform.
 2. Een verkoper kan zoveel voertuigen plaatsen als hij wil. Elk voertuig komt overeen met een veiling of een verkoopadvertentie.
 3. De verkoper is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de verkoopadvertentie. De verkoper is verplicht om zijn verkoopadvertentie waarheidsgetrouw en volledig op te stellen. In het bijzonder moet informatie worden opgenomen die van belang kan zijn voor de aankoopbeslissing van potentiële kopers (bijv. gebreken, ontbrekende documenten, enz.). Als de verkoper op het moment van het opstellen van de advertentie al weet dat een overdracht van het voertuig niet mogelijk is binnen 10 dagen na gunning van het bod, moet hij in afwijking van § VII lid 1 de vroegst mogelijke overdracht aangeven bij het opstellen van de verkoopadvertentie.
 4. Wijzigingen zijn over het algemeen niet meer mogelijk na publicatie van de verkoopadvertentie. Als er wijzigingen nodig zijn vanwege onjuiste informatie, moet de verkoper onmiddellijk contact opnemen met de exploitant. De exploitant zal deze wijzigingen controleren en indien nodig aanpassen in de verkoopadvertentie, op voorwaarde dat ze relevant en legitiem lijken voor de mogelijke aankoopbeslissing. De exploitant zal de groep bieders hierover zo snel mogelijk informeren, rekening houdend met de gebruikelijke kantooruren (maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur). De hoogste bieder (koper) heeft het recht om zijn bod als gevolg van de wijziging in te trekken of te bevestigen. Als de hoogste bieder zijn bod intrekt of zijn bod niet binnen 24 uur na de kennisgeving bevestigt, wordt de veiling opnieuw gestart en worden alle eerder uitgebrachte biedingen verwijderd om de legitieme belangen van alle gebruikers te beschermen en eerlijke concurrentie te handhaven.
 5. De exploitant heeft het recht om de verkoopadvertenties en andere inhoud van gebruikers technisch te bewerken, zodat deze ook op mobiele apparaten kunnen worden weergegeven.
 6. De exploitant heeft het recht om ten behoeve van de verkoopbevordering ook een advertentie van de verkoper op andere online verkoopportalen en sociale netwerken zoals LinkedIn en dergelijke te plaatsen. Eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van de exploitant.
 7. Verkoopadvertenties die op het platform worden gepubliceerd en andere inhoud van gebruikers vertegenwoordigen niet de mening van de exploitant. De verkoopadvertenties worden vóór publicatie door de exploitant gecontroleerd op volledigheid en duidelijke onjuistheden. Dit gebeurt voornamelijk op basis van het te uploaden kentekenbewijs deel 1 en, indien nodig, door essentiële informatie schriftelijk (per e-mail) op te vragen bij de verkoper. Als het registratiebewijs deel 1 ontbreekt, wordt een verkoopadvertentie niet geactiveerd. De Concessieverlener heeft het recht om naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen te weigeren een verkoopadvertentie te publiceren of deze afhankelijk te maken van de voorafgaande aanpassing door de Verkoper in overeenstemming met de specificaties van de Concessieverlener. Het onderzoek van een verkoopadvertentie door de exploitant leidt niet tot aansprakelijkheid van de exploitant voor de inhoud ervan.
 8. Een verkoopadvertentie wordt door de verkoper zelf gemaakt en moet worden vormgegeven volgens de bindende specificaties op het platform.
 9. Een verkoper mag zoveel voertuigen plaatsen als hij wil. Elk voertuig komt overeen met een veiling of een verkoopadvertentie.
 10. De verkoper is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie. De verkoper staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. De verkoper is verplicht zijn advertentie naar waarheid op te stellen. Wijzigingen zijn niet meer mogelijk na publicatie van de advertentie. Als er echter wijzigingen nodig zijn vanwege onjuiste informatie, moet de verkoper onmiddellijk contact opnemen met de exploitant. De exploitant zal deze wijzigingen controleren en zo nodig aanpassen in de advertentie, mits ze belangrijk en legitiem lijken. De exploitant stelt de groep bieders hiervan tijdig op de hoogte. Als late, latere wijzigingen leiden tot voor- of nadelen voor bieders of verkopers, moet de exploitant de veiling opnieuw starten en alle eerder uitgebrachte biedingen verwijderen om de legitieme belangen van alle gebruikers te waarborgen en eerlijke concurrentie te handhaven.
 11. De verkoper verbindt zich ertoe zijn voertuig te verkopen tegen de door hemzelf vastgestelde minimumverkoopprijs, zodra deze tijdens de veiling ten minste wordt bereikt of overschreden door een bod van een bieder.
 12. De verkoper verbindt zich ertoe de koper uiterlijk 10 dagen na aanvaarding van het bod de eigendom van het verkochte voertuig te verschaffen. De eigendom wordt verkregen door het voertuig te overhandigen samen met alle bijbehorende documenten, in het bijzonder kentekenbewijs deel I en deel II en alle bestaande autosleutels. De partijen kunnen een andere termijn overeenkomen.
 13. Als een koper het voertuig uiteindelijk niet in ontvangst kan nemen omdat de verkoper het ondanks het succesvolle bod elders aan een derde heeft verkocht en daardoor niet langer in staat is het eigendom te verwerven, is de exploitant niet aansprakelijk voor dit geval.

 

V. Procedure van de onlineveiling, bindende verklaringen en sluiting van de overeenkomst

 1. Met het plaatsen van de verkoopadvertentie en na de publicatie (activering) daarvan door de exploitant begint een onlineveiling ("Veiling") overeenkomstig deze afdeling.
 2. De veiling is geen veiling in de zin van § 156 BGB. Juridisch gezien kunnen verkoopovereenkomsten tussen de verkoper en de koper worden gesloten door aanbod en aanvaarding in overeenstemming met §§ 145 e.v. BGB en in overeenstemming met de volgende bepalingen. BGB en in overeenstemming met de volgende bepalingen.
 3. Wanneer een verkoper een advertentie plaatst voor de verkoop, vormt dit een bindend aanbod. Het bod is gericht aan de hoogste bieder die binnen de biedingsperiode van de veiling ten minste de opgegeven minimumverkoopprijs heeft geboden. De verkoper moet een bindende minimumverkoopprijs vaststellen. De verkoper kan ook kiezen of het geadverteerde voertuig tegen de door hem aangegeven minimumverkoopprijs kan worden verworven door middel van een buy-it-now (zie par. 15 van deze afdeling). De duur van de veiling en de activering van de buy-it-nowoptie worden door de exploitant vastgesteld in verband met het vluchtige onderzoek van de advertentie.
 4. In principe zijn wijzigingen niet meer mogelijk zodra de verkoopadvertentie is geactiveerd en de veiling is begonnen. Bovendien is § IV, lid 4, hierop van toepassing.
 5. In principe kan een verkoper geen aanspraak maken op een voortijdige beëindiging van een veiling die al bezig is of op een verkorting of verlenging daarvan. In individuele gevallen kan de exploitant een veiling voortijdig beëindigen indien de verkoper bijzondere omstandigheden heeft aangevoerd die een voortijdige beëindiging noodzakelijk maken. Als er al een bod is uitgebracht op de lopende veiling van de verkoper ten tijde van het onderzoek naar de noodzaak tot inkorting, verlenging of beëindiging, is een inkorting, verlenging of voortijdige beëindiging uitgesloten.
 6. Het is de verkoper niet toegestaan het geadverteerde voertuig elders of tussentijds te verkopen zolang het niet is verkocht. zolang het zich in de veiling of de "online-heronderhandelingsfase" bevindt (zie § VI). 
 7. Een koper mag bieden op verkoopadvertenties in de veiling. Dit is een bindende intentieverklaring die geldig is tot het einde van de online veiling. Een bestaand bod vervalt als er een hoger bod wordt uitgebracht tot het einde van de online veiling. Het hoogste bod tot het einde van de biedingsperiode is de verklaring van aanvaarding in de zin van §§ 147 e.v. BGB, voor zover op het einde van de onlineveiling een hoger bod is uitgebracht.BGB, voor zover ten minste de minimumverkoopprijs is bereikt. Als dit het hoogste bod is en de minimumverkoopprijs niet is bereikt, blijft het bod gelden voor de eerste fase of eerste ronde van de online heronderhandeling (zie § VI).Een koper mag tijdens de looptijd van een online veiling voor een specifiek voertuig een onbeperkt aantal bindende biedingen uitbrengen (zogenaamde "directe biedingen"). Als de bieder meer dan één bod (direct bod) uitbrengt op hetzelfde voertuig, wordt alleen het hoogste bod (direct bod) in aanmerking genomen.
 8. Naast een vast bod (direct bod) kan de koper tijdens een veiling ook een maximumbod uitbrengen, dat wordt uitgevoerd via een geprogrammeerde biedagent. Op basis van het vaste bod (directe bod) van de koper zal de biedagent biedingen van andere kopers op deze verkoopadvertentie met € 100,00 per stuk overbieden totdat het door de koper opgegeven maximumbod is bereikt. Ter verduidelijking: Als de koper een bedrag van € 20.000 biedt via een direct bod en een maximumbedrag van € 25.000 via een biedagent, zal de biedagent alle biedingen van andere kopers vanaf € 20.100 tot € 24.900 met € 100 per stuk overbieden, tot een maximum van € 25.000, gedurende de looptijd van de verkoopadvertentie. Dit is ook van toepassing als meerdere kopers via biedagenten een maximumbod hebben geplaatst op dezelfde verkoopadvertentie. Het maximumbod blijft verborgen voor andere gebruikers.
 9. Biedingen worden verhoogd in stappen van € 100,-.
 10. Een bod van een bieder kan alleen door de operator worden verwijderd als het duidelijk onjuist is uitgebracht (het bod is bijvoorbeeld per ongeluk met één getal te veel uitgebracht, er is bijvoorbeeld € 500.000 geboden in plaats van € 50.000). De bieder kan echter geen aanspraak maken op het verwijderen van een onjuist bod door de exploitant.
 11. De laatste 30 seconden van elke veiling worden de "hot-bid-fase" genoemd. Tijdens de fase van het hoge bod worden de laatste 30 seconden telkens wanneer een nieuw bod wordt geplaatst opnieuw gestart en voortgezet totdat het laatste bod is geplaatst. Als er tijdens de hot-bid-fase geen bod wordt geplaatst, eindigt de veiling met het verstrijken van de opgegeven termijn en wordt de biedfase beëindigd.
 12. Met het einde van de veiling (na afloop van de reguliere biedingsperiode) wordt een bindende overeenkomst voor de aan- of verkoop van het geadverteerde voertuig gesloten tussen de verkoper en de hoogste bieder, voor zover deze een bod heeft uitgebracht ter hoogte van de minimumverkoopprijs of meer ("gunning"). In alle andere opzichten zien de partijen af van het afleggen van afzonderlijke verklaringen ter zake.
 13. In afwijking van punt 14 van deze clausule wordt een veiling voortijdig beëindigd door een zogenaamde "buy-it-now" vóór het einde van de reguliere biedingsperiode als een bieder binnen de reguliere biedingsperiode een voertuig koopt door middel van de "buy-it-now"-optie (bijbehorende knop). De koop-het-nu optie voor een bieder vervalt zodra een direct bod of een bod door een bieder op deze veiling is geplaatst tijdens de reguliere biedperiode. Als er een onmiddellijke aankoop wordt gedaan, wordt er een bindende overeenkomst voor de aankoop of verkoop van het geadverteerde voertuig gesloten tussen de verkoper en de "onmiddellijke" koper. Voor het overige onthouden de partijen zich van afzonderlijke verklaringen ter zake. De voorschriften die gelden voor de gunning van het bod, zijn van overeenkomstige toepassing op de buy-it-now.
 14. Bij de gunning van het bod wordt automatisch een koopovereenkomst gegenereerd via het platform, waarvan de bepalingen gezaghebbend en bindend zijn voor beide partijen.
 15. Als na afloop van de veiling het hoogste bod lager is dan de door de verkoper vereiste minimumverkoopprijs, wordt in eerste instantie geen overeenkomst gesloten.

 

VI. Online heronderhandeling / nieuwe advertentie

 1. Als na afloop van de veiling geen overeenkomst in de zin van de vorige alinea is gesloten, volgt een "online heronderhandeling". In het kader van een online-heronderhandeling hebben de verkoper en de hoogste bieder de vrijwillige mogelijkheid om overeenstemming te bereiken over de prijs. 
 2. Deze heronderhandeling vindt uitsluitend online plaats via het platform.
 3. Als de minimumverkoopprijs van een veiling niet is bereikt, wordt het laatste hoogste bod na afloop van de veiling via het platform elektronisch naar de verkoper verzonden en wordt de online heronderhandeling automatisch gestart. De verkoper kan dit hoogste bod accepteren of afwijzen of een "tegenbod" doen. Daartoe stelt het platform hem een vaste termijn die verstrijkt om 22.00 uur van de dag waarop de veiling afloopt. Deze termijn kan door de Operator worden verlengd tot uiterlijk 22.00 uur van de volgende dag (alleen op werkdagen) als de Verkoper hiervoor bijzondere omstandigheden kan aanvoeren. Er bestaat echter geen recht op verlenging van de termijn. 
 4. Een eventueel tegenbod van de verkoper mag niet hoger zijn dan zijn eerder vastgestelde minimumverkoopprijs.
 5. De hoogste bieder wordt na afloop van de veiling door het platform geïnformeerd dat hij de hoogste bieder was, dat de door de verkoper vastgestelde minimumverkoopprijs niet is bereikt en dat de online heronderhandeling is gestart met zijn laatste hoogste bod. Als de verkoper vervolgens een tegenbod doet overeenkomstig onderafdeling 4 van deze afdeling, kan de hoogste bieder dit nieuwe tegenbod aanvaarden, afwijzen of op zijn beurt een nieuw tegenbod doen. Een "tegenbod" van een verkoper of hoogste bieder is bindend en geldig tot 12 uur 's middags van de volgende werkdag. Deze paragraaf is van toepassing op alle tegenbiedingen die verkopers of hoogste bieders elektronisch verzenden via het platform. 
 6. Een verzonden tegenbod kan niet worden ingetrokken en is bindend tot het verstrijken van de desbetreffende termijn.
 7. Bij online heronderhandeling kunnen de partijen via het portaal heronderhandelen totdat een prijs is gevonden waarbij beide partijen akkoord gaan met de transactie of totdat een van de partijen het laatst ingediende tegenbod afwijst. Met de aanvaarding van het laatste tegenbod dat tijdens de heronderhandeling werd ingediend, wordt een bindend contract afgesloten. Als een partij echter een bestaand tegenbod afwijst of als de aangegeven periode verstrijkt zonder reactie, is de online heronderhandeling mislukt en komt er geen overeenkomst tot stand.
 8. Als een online heronderhandeling is mislukt of als een veiling is geëindigd zonder dat er tijdens de reguliere biedingsperiode een bod is uitgebracht, heeft de verkoper het recht om zijn voertuig maximaal drie keer kosteloos opnieuw op het platform te adverteren ("nieuwe advertentie"). Als de verkoper een nieuwe veiling wil houden, moet de minimumverkoopprijs van de vorige veiling met ten minste 5% worden verlaagd. Als er geen aanspraak op nieuwe veilingrondes bestaat, vindt een activering plaats zoals bepaald door de exploitant.

 

VII. Levering van het voertuig, betaling van de koopprijs 

 1. De verkoper is verplicht de koper binnen 10 dagen na gunning van het bod de eigendom van het verkochte voertuig te verschaffen. De koper verplicht zich het gekochte voertuig binnen 10 dagen na gunning zelf bij de verkoper op te halen of te laten ophalen. De eigendom wordt verkregen door overhandiging van het voertuig met alle bijbehorende documenten, in het bijzonder kentekenbewijs deel I en deel II, alsmede alle aanwezige voertuigsleutels. Als de verkoper op voorhand al weet dat een overhandiging van het voertuig in afwijking van S.1 van dit lid niet eerder dan 10 dagen na de gunning van de overeenkomst mogelijk is, moet de verkoper bij het opstellen van de verkoopadvertentie de vroegst mogelijke overdracht vermelden. 
 2. De partijen kunnen, niettegenstaande lid 1 van dit artikel, de overdracht van het voertuig zo spoedig mogelijk laten plaatsvinden. 1 van dit lid, een andere periode overeenkomen voor het verkrijgen van de eigendom. 
 3. Als het voertuig of het kentekenbewijs deel II, bijv. als gevolg van lopende financieringen/leasing, dient de verkoper uiterlijk bij de overdracht van het voertuig een schriftelijk bewijs van de zekergestelde partij te overleggen waarop staat vermeld waar de koopprijs (geheel of gedeeltelijk) dient te worden voldaan, zodat de zekergestelde partij het kentekenbewijs deel II aan de koper stuurt. De exploitant raadt de koper aan het geveilde voertuig vóór betaling te inspecteren (in principe ter plaatse bij de verkoper). 
 4. De koper verplicht zich het voertuig volledig te betalen vóór of uiterlijk bij het ophalen. De partijen komen de betalingswijze overeen (contant, bankoverschrijving). Betaling van het voertuig pas na het ophalen is uitgesloten. 

 

VIII. Kosten voor koper en verkoper, bemiddelingsvergoeding, facturering

 1. Het gebruik van het platform is in principe gratis voor koper en verkoper.
 2. Een verkoper betaalt geen vergoedingen, commissies of andere kosten, ongeacht of zijn voertuig wordt geveild of niet. 
 3. Een koper betaalt een commissie voor de bemiddeling van een voertuig aan de exploitant nadat hij het bod heeft gewonnen. De commissie bedraagt 1,5% netto plus de op dat moment geldende btw van de hamerprijs. De minimale commissie bedraagt € 300 netto, de maximale commissie € 2.000 netto.
 4. Bij een succesvolle knockdown wordt automatisch een elektronische factuur gegenereerd. De koper erkent dat elke factuur uitsluitend elektronisch wordt verstrekt en dat de koper geen papieren factuur ontvangt. De factuur kan te allen tijde online worden geraadpleegd.
 5. De commissie moet binnen 3 dagen na overdracht van het voertuig worden betaald. De verkoper en de koper verbinden zich ertoe de exploitant op de hoogte te brengen van de overdracht.
 6. De aanspraak van de exploitant op de commissie vervalt wanneer een van de partijen de overeenkomst herroept. Hiervan uitgezonderd is de terugtrekking van de verkoper uit de overeenkomst wegens verwijtbaar plichtsverzuim door de koper of de terugtrekking van de koper wegens verwijtbaar plichtsverzuim door de koper.

 

IX. Garantie en aansprakelijkheid van de verkoper, herroepingsrecht

 1. Het geadverteerde voertuig wordt verkocht onder uitsluiting van aansprakelijkheid voor gebreken in kwaliteit en titel, voor gebreken in digitale producten en in goederen met digitale elementen, tenzij anders overeengekomen of benadrukt in deze clausule.
 2. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor:
  1. uitdrukkelijke schriftelijke garanties van de verkoper,
  2. schade als gevolg van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de verkoper of diens plaatsvervangers,
  3. schade als gevolg van een opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (onder wezenlijke contractuele verplichtingen worden die verplichtingen verstaan waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen), waarbij de aansprakelijkheid in dit geval beperkt is tot het bedrag van de typisch voorzienbare schade en/of
  4. voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
    
 3. Koper en verkoper hebben het recht om van de overeenkomst af te zien indien tijdens de inspectie of inspectie ter plaatse bij de verkoper, d.w.z. bij de overdracht van het voertuig, een afwijking van de werkelijke toestand (komt overeen met de bindende informatie van de verkoper uit de verkoopadvertentie) ten opzichte van de beoogde toestand (komt overeen met de werkelijke toestand ter plaatse na inspectie door de koper) aan het licht komt, voor de opheffing of de productie waarvan de koper aansprakelijk is. of waarvoor een inspanning van ten minste 1% van de verkoopprijs nodig zou zijn en indien de partijen niet in onderling overleg (bij een heronderhandeling "ter plaatse") tot overeenstemming komen over een aangepaste of lagere koopprijs.
 4. De koper heeft het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst als de verkoper niet voldoet aan zijn verplichting om de woning te verwerven binnen de overeengekomen periode of binnen een door de koper vast te stellen redelijke termijn.
 5. De verkoper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de koper niet voldoet aan zijn verplichting het voertuig op te halen en over te nemen en de koopprijs te betalen binnen de overeengekomen termijn of binnen een door de verkoper te stellen redelijke termijn.

 

X. Aansprakelijkheid van de exploitant

 1. De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud en de wettigheid van een advertentie.
 2. De exploitant is niet aansprakelijk voor de nakoming van wederzijdse verplichtingen uit gesloten koopovereenkomsten.
 3. De exploitant is jegens de partijen onbeperkt aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid, maar alleen in geval van lichte nalatigheid bij schending van kardinale verplichtingen (d.w.z. contractuele verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de correcte uitvoering van de desbetreffende overeenkomst en op de nakoming waarvan de verkoper, de koper of een derde regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen). Aansprakelijkheid in geval van schending van een dergelijke hoofdverplichting is beperkt tot de voor het contract typische schade, waarvan de ondernemer op het moment van het sluiten van het contract op grond van de toen bekende omstandigheden moest verwachten dat deze zich zou voordoen. Voor het overige is aansprakelijkheid uitgesloten.
 4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van plaatsvervangers van de exploitant.
 5. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen in deze paragraaf zijn niet van toepassing op schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid die gebaseerd is op nalatig plichtsverzuim door de exploitant of op opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de exploitant. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook niet voor zover de exploitant een gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden of een garantie voor de staat van een voertuig heeft aanvaard en voor vorderingen van de exploitant uit hoofde van de productaansprakelijkheidswet.

 

XI. Slotbepalingen

 1. Als een bepaling van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Hetzelfde geldt in het geval dat er een maas in deze AV wordt gevonden. In plaats van de nietige bepaling of om de leemte op te vullen, wordt de geldige en afdwingbare bepaling geacht te zijn overeengekomen die juridisch en economisch het dichtst in de buurt komt van wat de contractpartijen hebben bedoeld of volgens de betekenis en het doel van deze AV zouden hebben bedoeld als ze dit punt bij het sluiten van het contract in overweging hadden genomen. Als de ongeldigheid van een bepaling is gebaseerd op een daarin opgenomen prestatiemaatstaf (bijvoorbeeld de tijd, de periode of een datum), moet de bepaling in overeenstemming worden gebracht met een wettelijk toegestane maatstaf die de oorspronkelijke maatstaf het dichtst benadert.
 2. Op deze AV, de overeenkomst inzake het gebruik van het platform en de koopovereenkomsten die via het platform tussen de verkoper en de koper worden gesloten, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en de regels van het internationale privaatrecht.
 3. Voor geschillen tussen de exploitant en gebruikers is Berlijn de bevoegde rechtbank, tenzij de gebruiker een consument is. De exploitant heeft ook het recht om de koper te dagvaarden in de vestigingsplaats van de koper. 

 

As of 22.08.2022

 

Koopovereenkomst (voorbeeld)

Interim

[Gegevens / informatie verkoper]

in de volgende "Vendor"

en

[gegevens/informatie koper]

hierna aangeduid als "Koper"

Verkoper en Koper hierna ook gezamenlijk aangeduid als de "Partijen"

[datum knockdown]
 

Ik koopcontract

 1. De verkoper heeft op het platform caravanmarkt24.de (hierna te noemen "exploitant") zijn voertuig gepubliceerd met de bindende informatie volgens bijlage 1.
 2. De koper heeft het voertuig gekocht tegen een koop- of hamerprijs van € [hamerprijs].


II Aflevering van het voertuig, betaling van de koopprijs 

 1. De verkoper is verplicht om de koper binnen 10 dagen na de levering de eigendom van het verkochte voertuig te verschaffen. De koper verplicht zich om het gekochte voertuig binnen 10 dagen na de gunning zelf bij de verkoper op te halen of te laten ophalen. De eigendom wordt verkregen door de overhandiging van het voertuig met alle bijbehorende documenten, in het bijzonder kentekenbewijs deel I en deel II en alle bestaande voertuigsleutels. Indien de verkoper in de verkoopadvertentie overeenkomstig bijlage 1 al een afwijkende overdracht heeft aangegeven (meer dan 10 dagen na de gunning van de bieding), geldt deze termijn voor het verkrijgen van de eigendom.
 2. De partijen kunnen een andere periode overeenkomen voor de eigendomsoverdracht.  Als het voertuig of het kentekenbewijs deel II niet in het bezit is van de verkoper, bijv. vanwege een lopende financiering / leasing, dient de verkoper uiterlijk bij de overdracht van het voertuig een schriftelijk bewijs van de zekergestelde partij te overleggen waarin staat waar de koopprijs (geheel of gedeeltelijk) moet worden betaald, zodat de zekergestelde partij het kentekenbewijs deel II aan de koper stuurt. De exploitant raadt de koper aan het geveilde voertuig vóór betaling te inspecteren (in principe ter plaatse bij de verkoper). 
 3. De koper verplicht zich het voertuig volledig te betalen vóór of uiterlijk bij het ophalen. De partijen komen de betalingswijze overeen (contant, bankoverschrijving). Betaling van het voertuig pas na ophaling is uitgesloten. 
 4. Als de verkoper dit nog niet heeft gedaan, is de koper verplicht het voertuig onmiddellijk uit te schrijven, uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst van de kentekenbewijzen deel I en II.


III Garantie en aansprakelijkheid van de verkoper, herroepingsrecht

 1. Het voertuig wordt verkocht onder uitsluiting van aansprakelijkheid voor materiële gebreken en gebreken aan de titel, voor gebreken aan digitale producten en aan goederen met digitale elementen.
 2. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor:
  1. uitdrukkelijke schriftelijke garanties van de verkoper,
  2. schade als gevolg van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de verkoper of diens plaatsvervangende tussenpersonen,
  3. schade als gevolg van een opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (onder wezenlijke contractuele verplichtingen worden die verplichtingen verstaan waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen), waarbij de aansprakelijkheid in dit geval beperkt is tot het bedrag van de typisch voorzienbare schade en/of
  4. voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
 3. Koper en verkoper hebben het recht de overeenkomst te ontbinden indien tijdens de inspectie of het onderzoek ter plaatse bij de verkoper, d.w.z. op het moment van levering, blijkt dat de goederen gebreken vertonen. De koper en de verkoper hebben het recht om zich terug te trekken uit het contract als tijdens de inspectie of keuring ter plaatse bij de verkoper, d.w.z. bij de overhandiging van het voertuig, een afwijking van de werkelijke toestand (komt overeen met de bindende informatie van de verkoper uit de verkoopadvertentie) ten opzichte van de beoogde toestand (komt overeen met de werkelijke toestand ter plaatse na inspectie door de koper) aan het licht komt, voor het wegwerken waarvan of de productie van de juiste toestand een uitgave nodig zou zijn die ten minste 1% van de verkoopprijs zou bedragen en als de partijen geen overeenstemming bereiken over een aangepaste of lagere aankoopprijs. De koper heeft het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst als de verkoper zijn verplichting om het eigendom te verwerven niet nakomt binnen de overeengekomen termijn of binnen een door de koper vast te stellen redelijke termijn.
 4. De verkoper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als de koper zijn verplichting om het voertuig op te halen en over te nemen en de koopprijs te betalen niet nakomt binnen de overeengekomen termijn of binnen een redelijke, door de verkoper te stellen respijtperiode.

 

Bevestiging van overdracht

 1. De verkoper bevestigt de volledige aankoopprijs te hebben ontvangen in contanten/niet-geld zelf of op een door hem opgegeven derdenrekening.
 2. De koper bevestigt het voertuig te hebben geïnspecteerd en in overeenstemming met de overeenkomst te hebben bevonden.De koper bevestigt alle bijbehorende of beschikbare documenten en sleutels van de verkoper te hebben ontvangen. beschikbare documenten en sleutels van de verkoper te hebben ontvangen.
 3. De koper bevestigt de overname van het voertuig.

 

As of 22.08.2022

.