Ogólne warunki korzystania z platformy caravanmarkt24.de

I. Zakres

 1. Ogólne Warunki ("OWU") regulują korzystanie ze strony internetowej www.caravanmarkt24.de.  
 2. Niniejsze OWU wchodzą w życie dla wszystkich użytkowników z chwilą ich rejestracji.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszych OWU, dotychczasowi użytkownicy zostaną poinformowani o nowych OWU za pośrednictwem wiadomości e-mail podanej podczas rejestracji lub podczas kolejnej wizyty na stronie caravanmarkt24.de. Jeśli nie wyrażą zgody na nowe OWU, ich dostęp do strony internetowej może zostać ograniczony w całości lub w części.

 

II. Korzystanie z platformy

 1. P&O Autoauktionen GmbH z siedzibą przy Zossener Str. 8 w 10961 Berlin, HRB 227292 B Amtsgericht Berlin ("Operator") udostępnia platformę brokerską pod adresem internetowym www.caravanmarkt24.de (zwaną dalej "Platformą") do sprzedaży używanych i nowych pojazdów, w szczególności kamperów, przyczep kempingowych i podobnych pojazdów. 
 2. Operator działa jedynie jako pośrednik, udostępniając Platformę. Operator sam nie oferuje żadnych pojazdów na sprzedaż, a w szczególności nie staje się stroną umów kupna-sprzedaży zawieranych wyłącznie pomiędzy użytkownikami tej platformy.
 3. Operator gwarantuje gotowość operacyjną platformy zgodnie z postanowieniami niniejszych OWH. Jeśli nieprzewidziana awaria systemu (rozumiana jako nieprawidłowe działanie platformy uniemożliwiające składanie ofert) utrudni korzystanie z platformy, użytkownicy zostaną o tym jak najszybciej poinformowani. W przypadku zakończenia aukcji w trakcie awarii systemu, wszystkie aukcje zakończone w trakcie lub w godzinie następującej po zakończeniu awarii systemu zostaną przedłużone o 24 godziny.
 4. Dostosowania, zmiany i dodatki do platformy umownej, jak również środki służące do ustalenia i usunięcia usterek będą prowadzić do tymczasowej przerwy lub ograniczenia dostępności tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne z przyczyn technicznych.
 5. Monitorowanie podstawowych funkcji platformy będzie odbywać się codziennie. Monitorowanie funkcjonalności platformy jest zasadniczo gwarantowane od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00. W przypadku poważnych błędów - korzystanie z platformy nie jest już możliwe lub jest poważnie ograniczone - konserwacja zostanie przeprowadzona w ciągu 48 godzin od uzyskania wiedzy lub informacji od operatora.
 6. Operator jest uprawniony do tymczasowego ograniczenia swoich usług, jeśli jest to konieczne do (poprawy) funkcjonalności, bezpieczeństwa i/lub dostosowania platformy ("prace konserwacyjne"). O ile to możliwe, prace konserwacyjne i przewidywany czas ich trwania zostaną ogłoszone co najmniej 3 dni przed ich przeprowadzeniem.
 7. Tylko komercyjni dealerzy pojazdów używanych i nowych, w szczególności specjalizujący się w rynku kamperów i przyczep kempingowych, są uprawnieni do rejestracji jako kupujący. Status dealera pojazdów musi być potwierdzony odpowiednią dokumentacją (np. rejestracją działalności gospodarczej). Operator sprawdzi dopuszczalność rejestracji na podstawie przedłożonych dokumentów i danych, a w przypadku pozytywnego wyniku aktywuje rejestrację. Nie ma jednak prawa do aktywacji.
 8. Wszyscy, którzy chcą umieścić używane lub nowe kampery lub przyczepy kempingowe lub podobne pojazdy na sprzedaż na platformie, są uprawnieni do zarejestrowania się jako sprzedawca.
 9. Dane wymagane podczas rejestracji muszą być podane w sposób kompletny i prawidłowy. Jeśli dane te ulegną zmianie w czasie, użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zaktualizowania informacji.
 10. Podczas rejestracji i aktywacji konta użytkownika, pomiędzy operatorem a użytkownikiem zostaje zawarta umowa dotycząca korzystania z oferty. Zarówno operator, jak i użytkownicy mogą w każdej chwili wypowiedzieć umowę o korzystanie z oferty z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

III. Rejestracja, blokowanie i usuwanie konta użytkownika

 1. Korzystanie z platformy wymaga rejestracji i zalogowania się jako użytkownik.
 2. Tylko komercyjni dealerzy pojazdów używanych i nowych, w szczególności specjalizujący się w rynku kamperów i przyczep kempingowych, zwani dalej "Kupującymi", "Oferentami" lub "Najwyższymi Oferentami", są uprawnieni do zarejestrowania się jako Kupujący. Status dealera pojazdów musi być potwierdzony odpowiednią dokumentacją (np. rejestracją działalności gospodarczej). Operator sprawdzi dopuszczalność rejestracji na podstawie przedłożonych dokumentów i danych, a w przypadku pozytywnego wyniku aktywuje rejestrację. Nie ma prawa do aktywacji. Operator nie przyznaje konsumentom ani innym przedsiębiorcom, którzy nie mają związku z handlem pojazdami, dostępu do licytacji.
 3. Wszyscy, którzy chcą umieścić używane lub nowe kampery lub przyczepy kempingowe lub podobne pojazdy na sprzedaż na platformie, zwani dalej "sprzedającymi", są uprawnieni do zarejestrowania się jako sprzedający.
 4. Dane wymagane podczas rejestracji muszą być podane w sposób kompletny i prawidłowy. Jeśli dane te ulegną zmianie w czasie, użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji informacji przed wzięciem udziału w aukcji.
 5. Podczas rejestracji i aktywacji konta użytkownika, pomiędzy operatorem a użytkownikiem zostaje zawarta umowa dotycząca korzystania z platformy.
 6. Operator może podjąć środki takie jak zablokowanie użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że użytkownik narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich lub niniejsze OWU. W szczególności Operator może podjąć działania, jeśli istnieją przesłanki wskazujące na to, że Użytkownik próbuje obejść aukcję, np. poprzez próbę uzyskania danych kontaktowych Kupującego lub Sprzedającego w celu przeprowadzenia transakcji poza Platformą. W przypadku, gdy Kupujący notorycznie zalega z zapłatą faktur prowizyjnych na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania konta Użytkownika.
 7. Zarówno Operator, jak i Użytkownicy mogą rozwiązać niniejszą umowę z Użytkownikiem w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Po wypowiedzeniu wygasa możliwość zamieszczania nowych ogłoszeń sprzedaży lub licytowania takich ogłoszeń.

 

IV. Ogłoszenia online 

 1. Sprzedawcy są uprawnieni do wystawiania na sprzedaż na Platformie używanych lub nowych kamperów lub przyczep kempingowych lub podobnych pojazdów ("Ogłoszenie sprzedaży"). Sprzedający ma możliwość zaoferowania swojego pojazdu na sprzedaż szerokiej grupie kupujących od profesjonalnych dealerów w ramach aukcji internetowej. Ogłoszenie sprzedaży jest tworzone przez samego sprzedającego i ma być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami na platformie.
 2. Sprzedający może zamieścić dowolną liczbę pojazdów. Każdy pojazd odpowiada aukcji lub ogłoszeniu sprzedaży.
 3. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść ogłoszenia sprzedaży. Sprzedawca jest zobowiązany do przygotowania ogłoszenia sprzedaży zgodnie z prawdą i w sposób kompletny. W szczególności należy uwzględnić informacje, które mogą mieć znaczenie dla decyzji o zakupie przez potencjalnych nabywców (np. wady, brakujące dokumenty itp.). Jeżeli sprzedający jest już świadomy w momencie przygotowywania ogłoszenia, że przekazanie pojazdu nie jest możliwe w ciągu 10 dni po rozstrzygnięciu przetargu, w odstępstwie od § VII ust. 1, sprzedający musi wskazać najwcześniejszy możliwy termin przekazania podczas przygotowywania ogłoszenia o sprzedaży.
 4. Zmiany nie są już zasadniczo możliwe po opublikowaniu ogłoszenia o sprzedaży. Jeśli zmiany są konieczne z powodu nieprawidłowych informacji, sprzedający musi niezwłocznie skontaktować się z operatorem. Operator sprawdzi te zmiany, a następnie w razie potrzeby dostosuje je w ogłoszeniu o sprzedaży, pod warunkiem, że wydają się one istotne i uzasadnione dla ewentualnej decyzji o zakupie. Operator poinformuje o tym grupę oferentów tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę zwykłe godziny pracy (od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00). Oferent, który zaoferował najwyższą cenę (kupujący), ma prawo odwołać lub potwierdzić swoją ofertę w związku ze zmianą. Jeśli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, odwoła swoją ofertę lub nie potwierdzi swojej oferty w ciągu 24 godzin od powiadomienia, aukcja zostanie wznowiona, a wszystkie wcześniej złożone oferty zostaną usunięte w celu ochrony uzasadnionych interesów wszystkich użytkowników i utrzymania uczciwej konkurencji.
 5. Operator jest uprawniony do technicznej edycji ogłoszeń sprzedaży i innych treści użytkowników, tak aby mogły być one wyświetlane również na urządzeniach mobilnych.
 6. Operator jest uprawniony również do umieszczenia ogłoszenia sprzedającego na innych portalach sprzedaży online i portalach społecznościowych takich jak LinkedIn lub podobnych w celu promocji sprzedaży. Wszelkie koszty z tym związane ponosi operator.
 7. Ogłoszenia sprzedaży publikowane na platformie oraz inne treści użytkowników nie stanowią opinii operatora. Ogłoszenia sprzedaży są pobieżnie sprawdzane przez Operatora pod kątem kompletności i oczywistych nieprawidłowości przed ich publikacją. Odbywa się to przede wszystkim na podstawie przesłanego dowodu rejestracyjnego część 1 oraz, w razie potrzeby, poprzez uzyskanie niezbędnych informacji na piśmie (e-mailem) od sprzedawcy. W przypadku braku części 1 dowodu rejestracyjnego ogłoszenie sprzedaży nie zostanie aktywowane. Operator ma prawo, według własnego uznania i bez podania przyczyn, odmówić publikacji ogłoszenia sprzedaży lub uzależnić ją od uprzedniego dostosowania go przez Sprzedającego zgodnie ze specyfikacjami Operatora. Analiza ogłoszenia sprzedaży przez Operatora nie prowadzi do odpowiedzialności Operatora za jego treść.
 8. Ogłoszenie sprzedaży jest tworzone przez samego Sprzedającego i ma być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami na platformie.
 9. Sprzedający może zamieścić dowolną liczbę pojazdów. Każdy pojazd odpowiada aukcji lub ogłoszeniu sprzedaży.
 10. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść ogłoszenia. Sprzedający gwarantuje dokładność i kompletność informacji. Sprzedający jest zobowiązany do przygotowania ogłoszenia zgodnie z prawdą. Zmiany nie są możliwe po opublikowaniu ogłoszenia. Jeśli jednak zmiany są konieczne z powodu nieprawidłowych informacji, sprzedający powinien niezwłocznie skontaktować się z operatorem. Operator sprawdzi te zmiany, a następnie dostosuje je w ogłoszeniu, jeśli to konieczne, pod warunkiem, że wydają się ważne i uzasadnione. Operator poinformuje o tym grupę oferentów w odpowiednim czasie. Jeśli późniejsze zmiany przyniosą korzyści lub straty oferentom lub sprzedającym, operator musi ponownie uruchomić aukcję i usunąć wszystkie wcześniej złożone oferty, aby zabezpieczyć uzasadnione interesy wszystkich użytkowników i utrzymać uczciwą konkurencję.
 11. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać swój pojazd po ustalonej przez siebie minimalnej cenie sprzedaży, gdy tylko zostanie ona co najmniej osiągnięta lub przekroczona w aukcji przez ofertę oferenta.
 12. Sprzedający zobowiązuje się nabyć własność sprzedanego pojazdu na rzecz kupującego nie później niż 10 dni po przyjęciu oferty. Własność zostanie uzyskana poprzez przekazanie pojazdu wraz ze wszystkimi powiązanymi dokumentami, w szczególności dowodem rejestracyjnym część I i część II, a także wszystkimi istniejącymi kluczykami do pojazdu. Strony mogą uzgodnić inny termin.
 13. Jeśli kupujący ostatecznie nie może odebrać pojazdu, ponieważ sprzedający sprzedał go gdzie indziej osobie trzeciej pomimo wygranej oferty i nie jest już w stanie nabyć własności, operator nie ponosi odpowiedzialności za ten przypadek.

 

V. Przebieg aukcji internetowej, wiążące oświadczenia i zawarcie umowy

 1. Z chwilą zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży i po jego publikacji (aktywacji) przez operatora, rozpoczyna się aukcja internetowa ("Aukcja") zgodnie z niniejszym paragrafem.
 2. Aukcja nie jest aukcją w rozumieniu § 156 BGB. Z prawnego punktu widzenia umowy sprzedaży mogą być zawierane między sprzedającym a kupującym w drodze oferty i przyjęcia zgodnie z §§ 145 i nast. BGB i zgodnie z następującymi postanowieniami.
 3. Kiedy sprzedawca zamieszcza ogłoszenie o sprzedaży, stanowi to wiążącą ofertę. Oferta jest skierowana do oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, co najmniej określoną minimalną cenę sprzedaży w okresie licytacji. Sprzedawca musi ustalić wiążącą minimalną cenę sprzedaży. Sprzedający może również wybrać, czy reklamowany pojazd może zostać nabyty po określonej przez niego minimalnej cenie sprzedaży za pomocą opcji kup teraz (zob. pkt 15 niniejszej sekcji). Czas trwania aukcji, jak również aktywacja opcji kup teraz są określane przez operatora w związku z pobieżną analizą ogłoszenia.
 4. Co do zasady, po aktywacji ogłoszenia o sprzedaży i rozpoczęciu aukcji, zmiany w nim nie są już możliwe. Ponadto w tym zakresie stosuje się § IV ust. 4.
 5. Co do zasady sprzedający nie ma roszczenia o przedwczesne zakończenie aukcji już trwającej ani o jej skrócenie lub przedłużenie. W indywidualnych przypadkach operator może przedwcześnie zakończyć aukcję, jeśli sprzedawca przedstawi szczególne okoliczności, które sprawiają, że przedwczesne zakończenie jest konieczne. Jeżeli w momencie badania wymogu skrócenia, przedłużenia lub zakończenia aukcji sprzedającego została już złożona oferta na bieżącej aukcji, skrócenie, przedłużenie lub wcześniejsze zakończenie jest wykluczone.
 6. Sprzedający nie może sprzedać reklamowanego pojazdu w innym miejscu lub w międzyczasie, dopóki nie zostanie on sprzedany. dopóki znajduje się on na aukcji lub w "fazie renegocjacji online" (patrz § VI). 
 7. Kupujący może licytować ogłoszenia sprzedaży na aukcji. Jest to wiążące oświadczenie woli, które jest ważne do zakończenia aukcji internetowej. Istniejąca oferta wygasa, jeśli do czasu zakończenia aukcji internetowej zostanie złożona wyższa oferta. Najwyższa oferta do momentu zakończenia okresu licytacji stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty w rozumieniu §§ 147 i nast.BGB, o ile osiągnięto co najmniej minimalną cenę sprzedaży. Jeżeli jest to najwyższa oferta, a minimalna cena sprzedaży nie została osiągnięta, oferta będzie nadal obowiązywać w pierwszej fazie lub pierwszej rundzie renegocjacji online (patrz § VI).
 8. Kupujący może złożyć nieograniczoną liczbę wiążących ofert (tzw. "ofert bezpośrednich") w czasie trwania aukcji internetowej na określony pojazd. Jeśli oferent złoży więcej niż jedną ofertę (ofertę bezpośrednią) na ten sam pojazd, tylko najwyższa oferta (oferta bezpośrednia) zostanie wzięta pod uwagę.
 9. Oprócz stałej oferty (oferty bezpośredniej), kupujący może również złożyć maksymalną ofertę podczas aukcji, która jest realizowana za pośrednictwem zaprogramowanego agenta licytującego. W oparciu o stałą ofertę (ofertę bezpośrednią) kupującego, agent licytujący przebije oferty innych kupujących na tym ogłoszeniu sprzedaży o 100,00 € każda, aż do osiągnięcia maksymalnej oferty określonej przez kupującego. Dla wyjaśnienia: Jeśli kupujący zaoferuje kwotę 20.000 € w ofercie bezpośredniej i maksymalną kwotę 25.000 € za pośrednictwem agenta licytującego, agent licytujący przebije wszystkie oferty innych kupujących od 20.100 € do 24.900 € o 100 € każda, do maksymalnie 25.000 €, w okresie obowiązywania ogłoszenia o sprzedaży. Ma to zastosowanie odpowiednio w przypadku, gdy kilku kupujących złożyło maksymalne oferty za pośrednictwem agentów licytujących na to samo ogłoszenie o sprzedaży. Maksymalna oferta pozostaje ukryta przed innymi użytkownikami.
 10. Przyrosty w licytacji są dokonywane co 100 €.
 11. Oferta licytującego może zostać usunięta przez operatora tylko wtedy, gdy została złożona w sposób oczywisty nieprawidłowo (np. oferta została przypadkowo złożona o jedną cyfrę za dużo, np. zamiast 50 000 € zaoferowano 500 000 €). Oferent nie ma jednak prawa do usunięcia nieprawidłowej oferty przez operatora.
 12. Ostatnie 30 sekund każdej aukcji nazywane jest "fazą gorących ofert". Podczas fazy gorących ofert, za każdym razem, gdy składana jest nowa oferta, ostatnie 30 sekund rozpoczyna się od nowa i trwa do momentu złożenia ostatniej oferty. Jeśli w fazie gorących ofert nie zostanie złożona żadna oferta, aukcja kończy się wraz z wygaśnięciem określonego terminu, a faza licytacji zostaje zakończona.
 13. Po zakończeniu aukcji (po zakończeniu regularnego okresu licytacji), wiążąca umowa kupna lub sprzedaży reklamowanego pojazdu zostanie zawarta pomiędzy sprzedającym a oferentem, który zaoferował najwyższą cenę, o ile ten ostatni złożył ofertę w wysokości minimalnej ceny sprzedaży lub wyższej ("zawarcie umowy"). We wszystkich innych kwestiach strony powstrzymają się od składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.
 14. Odstępując od ust. 14 niniejszej klauzuli, aukcja zostanie zakończona przedwcześnie przez tak zwany "buy-it-now" przed końcem regularnego okresu licytacji, jeżeli oferent kupi pojazd w regularnym okresie licytacji za pomocą opcji "buy-it-now" (odpowiedni przycisk). Opcja kup teraz dla oferenta wygasa, gdy tylko oferta bezpośrednia lub oferta złożona przez agenta licytującego zostanie złożona na tej aukcji podczas regularnego okresu licytacji. W przypadku dokonania natychmiastowego zakupu dochodzi do zawarcia wiążącej umowy kupna lub sprzedaży reklamowanego pojazdu między sprzedającym a "natychmiastowym" nabywcą. W pozostałym zakresie strony powstrzymują się od składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie. Postanowienia związane z przyznaniem oferty stosuje się odpowiednio do kup teraz.
 15. Wraz z przyznaniem oferty, za pośrednictwem platformy automatycznie generowana jest umowa kupna-sprzedaży, której postanowienia mają moc wiążącą dla obu stron.
 16. Jeśli po zakończeniu aukcji najwyższa oferta jest niższa od wymaganej przez sprzedającego minimalnej ceny sprzedaży, umowa nie jest początkowo zawierana.

 

VI. renegocjacja online / nowe ogłoszenie

 1. Jeżeli, w rozumieniu ustępu poprzedzającego, po zakończeniu aukcji nie doszło do zawarcia umowy, następuje "renegocjacja online". W ramach renegocjacji online sprzedawca i oferent, który zaoferował najwyższą cenę, mają dobrowolną możliwość osiągnięcia porozumienia w sprawie ceny. 
 2. Ta renegocjacja odbywa się wyłącznie online za pośrednictwem platformy.
 3. Jeśli minimalna cena sprzedaży na aukcji nie została osiągnięta, ostatnia najwyższa oferta zostanie przesłana elektronicznie do sprzedawcy za pośrednictwem platformy po zakończeniu aukcji, a renegocjacja online zostanie automatycznie zainicjowana. 
 4. Sprzedawca może zaakceptować lub odrzucić tę najwyższą ofertę lub złożyć "kontrofertę". W tym celu platforma wyznacza mu stały termin, który upływa o godzinie 22:00 dnia, w którym kończy się aukcja. Termin ten może zostać przedłużony przez Operatora najpóźniej do godziny 22:00 dnia następnego (wyłącznie w dni robocze), jeżeli Sprzedający przedstawi w tym celu szczególne okoliczności. Jednakże przedłużenie terminu nie przysługuje.
 5. Ewentualna kontroferta Sprzedającego nie może być wyższa niż ustalona przez niego uprzednio minimalna cena sprzedaży.
 6. Oferent, który złożył najwyższą ofertę, zostanie poinformowany przez platformę po zakończeniu aukcji, że złożył najwyższą ofertę, że minimalna cena sprzedaży ustalona przez sprzedającego nie została osiągnięta i że renegocjacja online została zainicjowana jego ostatnią najwyższą ofertą. 
 7. Jeśli następnie sprzedający prześle kontrofertę zgodnie z podsekcją 4 niniejszej sekcji, oferent, który zaoferował najwyższą cenę, może przyjąć tę nową kontrofertę, odrzucić ją lub złożyć nową kontrofertę. "Kontrpropozycja" sprzedającego lub najwyższego oferenta jest wiążąca i ważna do godziny 12:00 następnego dnia roboczego. Niniejszy ustęp ma zastosowanie do wszystkich kontrofert, które sprzedający lub oferujący najwyższą cenę przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy. 
 8. Wysłana kontroferta nie może zostać wycofana i jest wiążąca do upływu odpowiedniego terminu.
 9. W renegocjacji online strony mogą renegocjować za pośrednictwem portalu do momentu znalezienia ceny, przy której obie strony zgadzają się na transakcję lub do momentu odrzucenia przez jedną ze stron ostatniej złożonej kontroferty. Wraz z akceptacją ostatniej kontroferty złożonej w ramach renegocjacji zawierana jest wiążąca umowa. Jednakże, jeśli jedna ze stron odrzuci istniejącą kontrofertę lub jeśli wyznaczony okres upłynie bez reakcji, renegocjacja online nie powiodła się i umowa nie została zawarta.
 10. Jeśli renegocjacja online nie powiodła się lub jeśli aukcja zakończyła się bez złożenia ofert w regularnym okresie składania ofert, sprzedawca ma prawo do ponownego bezpłatnego wystawienia swojego pojazdu na platformie do trzech dodatkowych razy ("nowe ogłoszenie"). Jeśli sprzedający chce przeprowadzić nową aukcję, minimalna cena sprzedaży z poprzedniej aukcji musi zostać obniżona o co najmniej 5%. Roszczenie do nowych rund aukcji nie istnieje, aktywacja odbywa się zgodnie z ustaleniami operatora.

 

VII. Wydanie pojazdu, zapłata ceny nabycia 

 1. Sprzedający zobowiązany jest do przeniesienia na kupującego własności sprzedanego pojazdu w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Kupujący zobowiązuje się odebrać zakupiony pojazd od sprzedającego osobiście lub zlecić jego odbiór w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. Własność zostanie nabyta poprzez przekazanie pojazdu wraz ze wszystkimi powiązanymi dokumentami, w szczególności dowodem rejestracyjnym część I i część II, a także wszystkimi istniejącymi kluczykami do pojazdu. Jeżeli sprzedający z góry wie, że przekazanie pojazdu w drodze odstępstwa od S.1 niniejszego ustępu nie jest możliwe przed upływem 10 dni od udzielenia zamówienia, sprzedający musi określić najwcześniejszy możliwy termin przekazania podczas przygotowywania ogłoszenia o sprzedaży. 
 2. Strony mogą, niezależnie od ust. 1 niniejszego paragrafu, strony mogą uzgodnić inny termin nabycia prawa własności. 
 3. Jeżeli pojazd lub dowód rejestracyjny część II, np. z powodu bieżącego finansowania/leasingu, sprzedający, najpóźniej w momencie przekazania pojazdu, przedłoży pisemny dowód od strony zabezpieczonej określający, gdzie cena zakupu ma zostać zapłacona (w całości lub w części), tak aby strona zabezpieczona wysłała dowód rejestracyjny część II do kupującego. 
 4. Operator zaleca, aby kupujący dokonał oględzin wylicytowanego pojazdu przed zapłatą (zasadniczo na miejscu w siedzibie sprzedającego). 
 5. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za pojazd w całości przed lub najpóźniej w momencie odbioru. Strony uzgodnią sposób płatności (gotówka, przelew bankowy). Wyklucza się zapłatę za pojazd dopiero po odbiorze. 

 

VIII. Koszty dla kupującego i sprzedającego, prowizja maklerska, fakturowanie

 1. Korzystanie z platformy jest co do zasady bezpłatne dla kupującego i sprzedającego.
 2. Sprzedający nie ponosi żadnych opłat, prowizji ani innych kosztów, niezależnie od tego, czy jego pojazd zostanie wystawiony na aukcję, czy nie.
 3. Kupujący płaci operatorowi prowizję za pośrednictwo w sprzedaży pojazdu po wygraniu licytacji. Prowizja wynosi 1,5% netto plus aktualnie obowiązujący podatek VAT od ceny młotkowej. Minimalna prowizja wynosi 300 € netto, maksymalna prowizja wynosi 2.000 € netto.
 4. Po pomyślnym przybiciu zostanie automatycznie wygenerowana faktura elektroniczna. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że każda faktura zostanie dostarczona wyłącznie w formie elektronicznej, Kupujący nie otrzyma faktury papierowej. Dostęp do faktury można uzyskać online w dowolnym momencie.
 5. Prowizja jest płatna w ciągu 3 dni od przekazania pojazdu. Sprzedający i kupujący zobowiązują się do poinformowania operatora o przekazaniu pojazdu.
 6. Roszczenie operatora do prowizji wygasa wraz ze skutecznym odstąpieniem od umowy przez jedną ze stron. Wyjątek stanowi odstąpienie od umowy przez sprzedającego z powodu zawinionego naruszenia obowiązków przez kupującego lub odstąpienie od umowy przez kupującego z powodu zawinionego naruszenia obowiązków przez kupującego.

 

IX. Gwarancja i odpowiedzialność sprzedawcy, prawo do odstąpienia od umowy

 1. Reklamowany pojazd jest sprzedawany z wyłączeniem odpowiedzialności za wady jakościowe i prawne, za wady produktów cyfrowych oraz towarów z elementami cyfrowymi, chyba że w niniejszej klauzuli uzgodniono lub podkreślono inaczej.
 2. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do:
  1. wyraźnych pisemnych gwarancji sprzedawcy,
  2. odszkodowania oparte na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez sprzedającego lub jego zastępców,
  3. szkód wynikających z zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych (istotne zobowiązania umowne są rozumiane jako te zobowiązania, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać), przy czym odpowiedzialność w tym przypadku jest ograniczona do wysokości typowo przewidywalnej szkody i/lub
  4. za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia.
    
 3. Kupujący i sprzedający są uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli podczas oględzin lub oględzin na miejscu u sprzedającego, tj. przy wydaniu pojazdu, ujawni się odstępstwo stanu faktycznego (odpowiadającego wiążącym informacjom sprzedającego z ogłoszenia o sprzedaży) od stanu docelowego (odpowiadającego stanowi faktycznemu na miejscu po oględzinach przez kupującego), za którego usunięcie lub wytworzenie odpowiedzialność ponosi kupujący. lub dla których konieczny byłby nakład w wysokości co najmniej 1% ceny sprzedaży i jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie skorygowanej lub niższej ceny zakupu za obopólną zgodą (w ramach renegocjacji "na miejscu").
 4. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli sprzedający nie wywiąże się ze swojego obowiązku nabycia nieruchomości w uzgodnionym terminie lub w rozsądnym terminie wyznaczonym przez kupującego.
 5. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli kupujący nie wypełni swojego obowiązku odbioru i przejęcia pojazdu oraz zapłaty ceny zakupu w uzgodnionym terminie lub w rozsądnym terminie wyznaczonym przez sprzedającego.

 

X. Odpowiedzialność operatora

 1. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i zgodność z prawem ogłoszenia.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie wzajemnych zobowiązań z zawartych umów sprzedaży.
 3. Operator ponosi odpowiedzialność wobec stron bez ograniczeń w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa, ale w przypadku lekkiego niedbalstwa tylko w przypadku naruszenia zobowiązań kardynalnych (tj. takich zobowiązań umownych, których wypełnienie jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania danej umowy i na których przestrzeganiu sprzedawca lub kupujący lub osoba trzecia regularnie polega i może polegać). Odpowiedzialność w przypadku naruszenia takiego kardynalnego obowiązku jest ograniczona do szkody typowej dla umowy, której wystąpienia operator musiał się spodziewać w momencie zawarcia umowy na podstawie znanych wówczas okoliczności. W przeciwnym razie odpowiedzialność jest wyłączona.
 4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają również zastosowanie na rzecz zastępców operatora.
 5. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności w niniejszej sekcji nie mają zastosowania do szkód wynikających z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, które są oparte na niedbałym naruszeniu obowiązków przez operatora lub umyślnym lub niedbałym naruszeniu obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub zastępcę operatora. Ograniczenia odpowiedzialności nie stosuje się również w zakresie, w jakim operator podstępnie zataił wadę lub przyjął na siebie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za stan pojazdu oraz w zakresie roszczeń operatora wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych OWU jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. To samo ma zastosowanie w przypadku znalezienia luki w niniejszych OWH. W miejsce nieważnego postanowienia lub w celu wypełnienia luki uznaje się za uzgodnione ważne i wykonalne postanowienie, które jest najbardziej zbliżone pod względem prawnym i ekonomicznym do tego, co strony umowy zamierzały lub zamierzałyby zgodnie ze znaczeniem i celem niniejszych OWH, gdyby uwzględniły tę kwestię przy zawieraniu umowy. Jeżeli nieważność postanowienia wynika z określonego w nim miernika świadczenia (np. czasu, okresu lub daty), postanowienie należy uzgodnić z prawnie dopuszczalnym miernikiem, który jest najbardziej zbliżony do pierwotnego miernika.
 2. Niniejsze OWH, umowa o korzystanie z platformy, a także umowy kupna zawarte między sprzedającym a kupującym za pośrednictwem platformy podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i zasad prawa prywatnego międzynarodowego.
 3. W przypadku sporów między operatorem a użytkownikami, miejscem jurysdykcji jest Berlin, chyba że użytkownik jest konsumentem. Operator jest również uprawniony do pozwania kupującego w miejscu prowadzenia działalności przez kupującego. 

 

Od 22.08.2022

 

Umowa kupna-sprzedaży (wzór)

Interim

[Dane sprzedającego/informacje]

w dalszej części "Sprzedawca"

oraz

[dane / informacje Kupującego]

zwani dalej "Kupującym"

Sprzedający i Kupujący zwani dalej także łącznie "Stronami"

[date of knockdown]
 

I umowa sprzedaży

 1. Sprzedający opublikował na platformie caravanmarkt24.de (zwanej dalej "Operatorem") swój pojazd wraz z wiążącymi informacjami zgodnie z załącznikiem 1.
 2. Kupujący nabył pojazd po cenie zakupu lub cenie młotkowej w wysokości € [cena młotkowa].


II Dostawa pojazdu, zapłata ceny zakupu 

 1. Sprzedający jest zobowiązany do przekazania kupującemu własności sprzedanego pojazdu w terminie 10 dni od daty przybicia. Kupujący zobowiązuje się odebrać zakupiony pojazd od sprzedającego osobiście lub zlecić jego odbiór w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. Własność zostanie nabyta poprzez przekazanie pojazdu wraz ze wszystkimi powiązanymi dokumentami, w szczególności dowodem rejestracyjnym część I i część II, a także wszystkimi istniejącymi kluczykami do pojazdu. Jeżeli w ogłoszeniu o sprzedaży zgodnie z Załącznikiem nr 1 sprzedający wskazał już inny termin przekazania (dłuższy niż 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu), termin ten ma zastosowanie do nabycia własności.
 2. Strony mogą uzgodnić inny termin przeniesienia własności.  
 3. Jeżeli pojazd lub dowód rejestracyjny część II nie jest w posiadaniu sprzedającego, np. z powodu bieżącego finansowania/leasingu, sprzedający, najpóźniej w momencie przekazania pojazdu, przedłoży pisemny dowód od strony zabezpieczonej określający, gdzie cena zakupu ma zostać zapłacona (w całości lub w części), tak aby strona zabezpieczona wysłała dowód rejestracyjny część II do kupującego. 
 4. Operator zaleca, aby kupujący dokonał oględzin wylicytowanego pojazdu przed zapłatą (zasadniczo na miejscu w siedzibie sprzedającego). 
 5. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za pojazd w całości przed lub najpóźniej w momencie odbioru. Strony uzgodnią sposób płatności (gotówka, przelew bankowy). Wyklucza się zapłatę za pojazd dopiero po odbiorze. 
 6. Jeżeli nie zostało to jeszcze uczynione przez sprzedającego, kupujący zobowiązany jest do wyrejestrowania pojazdu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania dowodów rejestracyjnych część I i II.


III Rękojmia i odpowiedzialność sprzedawcy, prawo odstąpienia

 1. Pojazd sprzedawany jest z wyłączeniem odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne, za wady produktów cyfrowych oraz towarów z elementami cyfrowymi.
 2. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do:
  1. wyraźnych pisemnych gwarancji sprzedawcy,
  2. odszkodowania oparte na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez sprzedającego lub jego zastępców,
  3. szkód wynikających z zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych (przez istotne zobowiązania umowne rozumie się te zobowiązania, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać), przy czym odpowiedzialność w tym przypadku jest ograniczona do wysokości typowo przewidywalnej szkody i/lub
  4. za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia.
 3. Kupujący i sprzedający są uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli podczas kontroli lub badania na miejscu u sprzedającego, tj. w momencie dostawy, towary okażą się wadliwe. Kupujący i sprzedający są uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli podczas kontroli lub oględzin na miejscu u sprzedającego, tj. w momencie wydania pojazdu, ujawni się odstępstwo stanu faktycznego (odpowiadającego wiążącym informacjom sprzedającego z ogłoszenia o sprzedaży) od stanu docelowego (odpowiadającego stanowi faktycznemu na miejscu po oględzinach przez kupującego), dla usunięcia którego lub doprowadzenia do stanu właściwego konieczne byłyby nakłady w wysokości co najmniej 1% ceny sprzedaży oraz jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie skorygowanej lub niższej ceny zakupu. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli sprzedający nie wywiąże się ze swojego obowiązku nabycia nieruchomości w uzgodnionym terminie lub w rozsądnym terminie wyznaczonym przez kupującego.
 4. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli kupujący nie wywiąże się ze swojego obowiązku odbioru i przejęcia pojazdu oraz zapłaty ceny zakupu w uzgodnionym terminie lub w rozsądnym terminie dodatkowym wyznaczonym przez sprzedającego.

 

Potwierdzenie przelewu

 1. Sprzedający potwierdza otrzymanie pełnej ceny zakupu w gotówce/bezgotówkowo lub na wskazane przez niego konto osoby trzeciej.
 2. Kupujący potwierdza, że dokonał oględzin pojazdu i stwierdził, że jest on zgodny z umową i porozumieniem.
 3. Kupujący potwierdza, że otrzymał od sprzedającego wszystkie powiązane lub dostępne dokumenty i kluczyki.
 4. Kupujący potwierdza przejęcie pojazdu.

 

Na dzień 22.08.2022

.